Årsberetning 2010

Styret har i 2010 bestått av:

Leder

Espen Byrjall

Nestleder

Karl Thomas Høgh

Kasserer

Jørn Rugtvedt

Sekretær

Vegard Heggem

Styremedlem

Knut Segrov

Styremedlem/bryggekordinator

Tore Bøch

Styremedlem

Odd Angelsen

1. varamann

Olav Haugene

2. varamann

Carsten I. Albretsen

3. varamann

Jacob Edvardsen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styre har hatt følgende komiteer

Båekomité

Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen

Huskomité

Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch

Valgkomité

Geir Weber-Sørensen, Sverre Smemo og Paal Bärwald Bryggesjefer Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik

Utviklingskomite

Espen Byrjall, Jørn Rugtvet, Karl Thomas Høgh, Vegard Heggem Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl og Thrond Dahl

Foreningen har 628 betalende medlemmer. Siste sesong disponerte foreningen 476 fester. Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, hvorav ett sommermøte og ett julemøte hvor bryggesjefer og komiteledere var innkalt.

 

Årsmøte 2010

32 medlemmer var møtt fram til årsmøte 17. februar kl. 19 00 i foreningens klubblokaler på Banken. Årsmøte valgte Carsten Ingar Albretsen til møteleder og Vegard Heggem til møtereferent. Frank Søtvedt og Grethe Skjønstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning, regnskap for 2009 og forslag til budsjett for 2010 ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om ingen endring av kontingent eller opplagsavgift ble enstemmig godkjent.

Det var kommet inn to saker til behandling fra medlemmene, samt et fra styret.

Det var kommet inn forslag om at Båtforenningen bør legge til rette for utleie av Banken til Bobiler.

Styret anbefalte årsmøtet om ikke å godkjenne at styret skal jobbe videre med dette. Årsak er at området eies av kommunen og at Båtforeningen ikke har slik råderett over området.

Årsmøtet fulgte styrets anbefaling.

Det var kommet inn forslag om at Valgkomiten, som årsmøtet velger, skal bestå av en representant fra Setre, en fra Sentrum og en fra Øya.

Styret anbefaler at løsningen tilstrebes av årsmøtet hvert år, men anbefaler at årsmøtet 2010 ikke vedtar forslaget da det er vanskelig nok å få tillitsvalgte som det er. Årsmøtet fulgte styrets anbefaling

Forslag fra Styret.

Styret fremmer forslag om at de som har båtene sine ute om vinteren og ikke i opplag skal betale samme avgift som for båt i opplag. Årsak til dette er kostnadene uteliggerne påfører Båtforeningen som følge av økt belastning på bryggene som følge av is, vær og vind om vinteren. Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag.

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Geir Aasoldsen. Det var ingen benkeforslag til vervene.

 

Styrets arbeid

2010 har, som 2009, vært preget av oppgradering av bryggeanleggene, mye kommunikasjon og diskusjon med Grenland havn og Porsgrunn Kommune samt mange organisatoriske aktiviteter.

Ved gjennomgang av arkivet til båtforeningen ble det blant annet funnet informasjon om at båtforeningen eier to øyer i Ormefjorden. Øyene ble gitt i gave til Båtforeningen og heter Holterskjæra.

I 2010 var det 75 år siden Brevik Båtforening ble etablert. Det ble forsøkt å lage en feiring av 75 års jubileet. Kun fire medlemmer meldte seg på feiringen. Jubileet ble profilert i PD på selve dagen.

Styret har fokus på Helse, Miljø og Sikkerhetaspekter ved aktivitene. Det er inngått en avtale med et firma for vedlikehold og sertifisering av kranene. Det er jobbet med en Helse, Miljø og Sikkerhetshåndbok. Den beskriver risikofulle aktiviteter i foreningen, saksgang registrering og oppfølging av uønskede hendelser samt ansvarsforhold i foreningen.

Det ble i 2010 påpekt behov for frigjøring av båtplasser i sentrum til feriegjester. Styret har vurdert alternative systemer og besluttet å gå til innkjøp og implementere et system hvor hver enkelt båteier selv kan vise at båtplassen er ledig for en periode. Dette gjøres ved at det monteres et skilt på bryggekanten foran hver båtplass og eier kan vende et skilt som viser at plassen er ledig for en periode.

Økonomien i foreningen er fortsatt god. Kontingent inndrivelsen ble i 2009 vedtatt satt ut til eksternt firma. Utsendelse av kontingent ble håndtert av båtforeningen selv i 2010, men styret har gjennom 2010 jobbet med forskjellige systemer for medlemslister, festeoversikt og kontigentinndrivelse. Alternative leverandører av systemer har vært vurdert og styret besluttet, høsten 2010, å gå i samarbeid med en leverandør(InfoMarina) for dette. System er nettbasert, utbyggbart og inneholder medlemsoversikt, feste oversikt, behov for opplag etc. Systemet letter også inndrivelse av kontigenter. Bryggesjefene har levert bryggekart som inneholder registrert båt, eier og størrelse på båt i forbindelse med overgang til nettbasert system. Målet er at giro for kontingent skal sendes ut til medlemmene i februar hvert år.

Det har vært mye jobb med reguleringen av Indre Havn i Brevik samt en rekke henvendelser fra eksterne organisasjoner og egne medlemmer. Styret har vært i dialog med Gunnar Berg og indre havn arbeidet, gitt tilbakemelding på utlagte forslag til tiltak, og diskuterer videre konkrete tiltak rundt foreningens områder.

Det er gjennomført flere møter med Grenland Havn og møtereferatene er publisert på Båtforeningens hjemmesider. Konkretisering av saksgang mellom foreningen og Grenland Havn er gjennomført. Båtforeningen følger nå Grenland Havn sin saksgang for investeringer. I september ble det levert investeringsforslag for bølgebryter og flytebrygge med utriggere foran Rødverven samt utriggere foran Rådhuset. Investeringsforslaget er godkjent fra Grenland Havn sin side, men Porsgrunn Kommune ønsker at Rødverven utbyggingen skal samordnes med utviklingen av Indre Havn. Porsgrunn Kommune og reguleringsplanen er derfor samtalepartner i foreningens planer om utbygging av Rødverven. Styret har i tilegg vedtatt at parallelt med denne prosessen jobbes det videre med utriggere foran Rådhuset samt langs Rødverven.

Styret har gjentatte ganger påpekt for Grenland Havn den dårlige tilstanden bryggekanten på Rødverven har. I september begynte bryggekanten å falle ut. Styret har vært i flere samtaler med Grenland Havn for å forsere start av utbedringen av bryggekanten og arbeidet ble startet i Januar 2011. Styret samt bryggesjef på Rødverven jobber sammen med kontraktør slik at fasilitetene på Rødverven blir etter foreningens ønsker og behov.

 

Huskomiten

Kjøkken er delvis pusset opp og fått nytt utstyr. Varmepumper er installert i begge rommene for å gjøre lokalen mer brukervennlig og mindre energi krevende mtp oppvarming.

I 2010 er det jobbet videre med saker som ble vedtatt på forrige årsmøte. Det er gjort en del vedlikehold og oppussingsarbeider. Det er malt to vegger utvendig, og alle vegger på tilbygg. Hele bygget er nå malt og det vil gå noen år før utvendig maling er påkrevd. Behovet for ny maling må vurderes separat da enkelte av fasadene er spesielt utsatt for vær og vind. Det er også skiftet en verandadør og utbedret brannmur i tilbygg.

I tilegg er det utført generelt vedlikehold av bygningsmassen samt at kontrakten med leieboerne er oppdatert. Lokalene har også fått en generell oppussing innvendig lokalene for å gjøre dem mer attraktive som utleie objekt.

Installasjon av varmepumper er gjennomført og det ble innhentet pristilbud fra to leverandører. Dette har også bidratt til at det har blitt mye bedre luft i lokalene under bruk.

Ny oppvaskmaskin ble en uforutsett stor utgift. Spesielle krav til utstyr i offentlige lokaler gjør at maskinen ble tre ganger dyrere enn normalt. Det er også byttet komfyr på kjøkkenet i selskapslokalene.

Aktiviteter i 2011 blir blant annet å sørge for at kondensvann fra varmepumpe hjørne nord øst får skikkelig drenering for å unngå isdannelse ved adkomstvei. Dreneringsrør med selvregulerende varmekabel bør monteres vinduer på tak vest over båthall trenger å kittes. Lydskjerming av selskapslokalene for bedre akustikk er ønskelig. Det gjort prisforespørsel, men tilbud er ennå ikke mottatt. Kjøkkenet trenger nytt fryseskap da det gamle var defekt. Noe oppgradering av kjøkkeninventar vil også være påkrevd.

 

Kursvirksomhet

Det er ikke gjennomført noen kurs i regi av Båtforeningen. Styret er åpen for bruk av lokalene til dette, men planlegging og gjennomføring må gjøres av den enkelte kursholder.

 

Utviklingskomité

Utviklingskomiteen har sammen med Bryggesjefene utviklet forslag til utbedringer/vedlikehold av anleggene. Rødverven og bryggen foran Rådhuset har vært fokus i 2010 og er delvis klar for investering i 2011.

 

Båtforeningen merker skjær

På grunn av ulykken med Full City og reparasjoner på Synnøve (Skjærgårdstjenesten) ble Båekomiteen sent ferdig i 2010. Båekomiteen har i 2010 oppført 19 nye merker på skjær. Dette er:

Midtfjordsbåen (Eidangerfjorden), Tangane, Skolebukta, Ulesund, Klokkersundet, Hesteholmen, Risøysundet, Krabbesund, Andedammen, Råholmen, Veaholmen, Ånestein, Paradisbukta, Vierbåen og Bokkøya. I tillegg er det utført en del retting og maling på eksisterende.

 

Uttak og Opptak

Uttak og opptak gikk tilfredsstillende på Banken, Rødverven og Sætre. Noen få båter sto igjen etter 1.juni på Banken og Rødverven.7

 

Banken

Banken er forskjønnet i 2009/2010 samt at utriggere er montert på Banken nord. Det er ikke gjort noe større investeringer i 2010. Det er utført en større reparasjon på kompressor til bobleanlegg i nordre havn. Dykkere har gjennomført inspeksjon og vedlikehold av slangen til boble anlegget. På Banken syd er det byttet ut de siste dårlige bordene på brygge fronten.

Dugnad og oppryding etter opplag og båtpuss er gjennomført. Høsten 2010 ble alle utriggere tatt på land på grunn av is.

Planer for 2011 blir å få gjort fronten ferdig på moloen Banken nord samt legging av asfalt langs brygga Banken nord.

 

Setre

Det ble på årsmøtet i 2009 kommentert at flere er misfornøy med hvordan tilstanden på Setre var. Gjennom 2009 ble mye reparasjonsarbeid utført. Det er i 2010 gjennomført inspeksjoner av grunnfester til flytebryggene og noe vedlikehold. Blant annet er hele det elektriske anlegget byttet. Dette kostet 50.000 kr. Det gjenstår noe mindre utførende arbeid, alt materiell er kjøpt og betalt på 2010 budsjett. Dette arbeidet blir utført på dugnad våren 2011.

Bryggene er generelt i god stand, men det er noe som må kontrolleres og noe som må utbedres.

Det må vurderes å ta alle uteriggere på land neste vinter fordi uteriggerene må løftes opp av isen flere ganger gjennom vinteren.

Følgene punkter bør sees på i 2011:

  • Fundament til Pir 1 og 2 blir trukket ut i vannet noen cm hvert år. Her må det graves opp litt og støpe på en forsterkning på eksisterende fundament.
  • På den lengste flytebryggen må feste-ører forsterkes på landgang pga slitasje.

Stort sett er båteierne førnøyde og det er god dugnads ånd på bryggen. Det er lite eller ingen tyverier og en stille og rolig havn. Det kommer til stadighet ukjente båter som blir fortøyd og forlatt. Dette skaper litt støy og vi må stadig ta kontakt med politiet for å finne ut av hvem som eier båtene.

Felles opptak/Uttak fungerer greit. Det er noe klager fra naboer er også i år fordi båtene som står i vinteropplag blir større.

Rødverven

Styret leverte høsten 2010 et investeringsforslag for bølgebryter og flytebrygge med utriggere foran Rødverven og Rådhuset. Investeringsforslaget er godkjent fra Grenland Havn sin side, men Porsgrunn Kommune ønsker at Rødverven utbyggingen skal skje sammen med utviklingen av Indre Havn. Styret har derfor vedtatt å jobbe videre med utriggere foran Rådhuset samt langs Rødverven.

I september begynte bryggekanten å falle ut. Styret har vært i flere samtaler med Grenland Havn for å forsere start av utbedringen av bryggekanten og arbeidet ble startet i Januar 2011.

 

Havna

Bryggen fungerer meget bra og har 100% belegg. Det er en utskifting på 2-3 plasser pr. år. Jørn Myhre måtte høsten 2010 justere oppankringen da bryggen kom for langt inn. Det ser ut til at problemet med tilreisende som "tar" de faste plassene for å gå å handle, er en del redusert etter at nye skilt ble satt opp.

I 2011 ønskes det utbedring av strømuttak på midten av bryggen

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om forningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12 månedene registrert 31440 unike søk på nettsidene. Sidene dukker også opp når søk etter Brevik gjøres på Internett. Totalt er det registrert 454239 treff på hjemmesiden.

Det hersker som vanlig god orden i Brevik Båtforenings havner.

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

 

Brevik, 06.03.2011

Vegard Heggem

sekretær

0
0
0
s2sdefault