Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 som PDF

Styret har i 2011 bestått av:

Leder Espen Byrjall
Nestleder Karl Thomas Høgh
Kasserer Jørn Rugtvedt
Sekretær Vegard Heggem
Styremedlem Odd Angelsen
Styremedlem/bryggekordinator Thor Hans Østvedt
1. varamann Knut Segrov
2. varamann Olav Haugene
3. varamann Hans Jacob Edvardsen

 

Styret har hatt følgende komiteer:

Arrangementkomité Jan Erik Bøch

Båekomité Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen

Huskomité Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch

Valgkomité Geir Weber-Sørensen, Sverre Smemo og Paal Bärwald

Bryggesjefer Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik

Utviklingskomité: Espen Byrjall, Jørn Rugtvedt, Karl Thomas Høgh, Vegard Heggem

Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl og Thrond Dahl

 

Foreningen har 600 betalende medlemmer. Siste sesong disponerte foreningen ca 450 fester. Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden, hvorav ett sommermøte og ett julemøte hvor bryggesjefer og

komiteledere var innkalt.

Årsmøte 2011

39 medlemmer var møtt fram til årsmøte 9.mars kl. 1930 i foreningens klubblokaler på Banken.

Leder Espen Byrjall ønsket velkommen. Årsmøte valgte Espen Byrjall til møteleder og Vegard Heggem

til møtereferent. Geir Aasoldsen og Karl Robert Grønlund ble valgt til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning, regnskap for 2010 og forslag til budsjett for 2011 ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om at feste avgift skulle økes med 100 kr /breddemeter ble vedtatt mot en stemme.

Styrets forslag om ingen endring av kontingent eller opplagsavgift ble enstemmig godkjent.

 

Det var kommet inn 5 forslag til vedtektsendringer fra medlemmene. Følgende ble vedtatt;

  • styret sammensetning endres fra 7 til 6 faste styremedlemmer
  • styret, ikke årsmøtet, oppnevner de komiteer og utvalg de ser nødvendig for å løse bestemte oppgaver
  • styret, alene, bestemmer når, hvor og innenfor hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal holdes.
  • styret holder møter så ofte leder finner det nødvendig eller minst 3 av styremedlemmene krever et styremøte.
  • styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede.

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Geir Weber-Sørensen. Det var ingen benkeforslag til vervene.

 

Styrets arbeid

Gjennom 2011 har styret i båtforeningen jobbet med små og store prosjekter. Prosjekter som er på

idéstadiet, utviklingsprosjekter som indre havn i Brevik og realisering av prosjekter som bryggekanten

på Røeverven. Gjennom prosjektene har styret vært i dialog og samarbeid med Porsgrunn Kommune,

Grenland Havn, bygge entreprenører og leverandører av brygger og utstyr.

Etter mye dialog med Grenland Havn gjennom høsten 2010 ble utbedringen av bryggekanten ved

Røeverven startet vinteren 2011. Grenland Havn var ansvarlig for teknisk løsning og gjennomføring av

utbedringen. Båtforeningen har ingen rolle i gjennomføringen, men fulgte likevel arbeidet. Bryggesjef

på Røeverven fulgte utbedringen tett og styret hadde kontinuerlig kontakt med Grenland Havn for å

kunne muliggjøre modifikasjoner og tilpasninger til fordel for båter og båtfolket. Flere observasjoner av

dårlige løsninger ble gjort. Grenland Havn ble kontinuerlig presentert observasjonene samt forslag til

endrede løsninger. Flere av innspillene, som f.eks vannposter, stolper for elektrisitet og lys, i tillegg til

endrede tekniske løsninger ble implementert. Bryggekanten ble ferdigstilt i mai og fremstår som en

god forbedring, mye takket være tett og konstruktiv oppfølging av utbedringen fra bryggesjefens side.

Arbeidet med utvikling av indre havn i Brevik fortsatte i 2011 og fikk mye fokus og resurser. Styret har

hatt flere møter og tett dialog med Porsgrunn Kommune og saksbehandler Gunnar Berg, gjennom

2011. Fokus fra styret i båtforeningen har vært hvordan båtplassene i kanalen, rundt Rådhuset og

foran Røeverven skal utvikles. Samarbeidet med Porsgrunn Kommune har ført til at løsningen

inneholder de krav og forventninger båtforening og båtfolk har til en moderne havn samtidig som de

innstillinger som Porsgrunn Kommune har, og de tilbakemeldinger Porsgrunn Kommune har fått

igjennom sitt arbeid gjenspeiles i løsningen som det blir søkt byggetillatelse for. Eksempler er at

løsning i beste måte ivaretar vannspeilet langs indre havn, båtplasser frigis til turister, båtfolk og

handelsstand samtidig som båtfolket får en sikker og moderne havn til båt.

Parallelt med utvikling av løsning på utbyggingen har styret jobbet med Grenland Havn for å sikre det

maritimfaglige samt at Grenland Havn håndterer investeringen i sin portefølje for 2011, 2012 og 2013.

Styret har gjennom 2011 vært i dialog med flere leverandører av utriggere og bølgebrytere for

utbyggingen i kanalen, foran Rådhuset og Røeverven. Styret sitter etter 2011 med en løsning og

pristilbud for hele jobben. Når ny reguleringsplan endelig er vedtatt blir byggesøknad sendt Porsgrunn

Kommune.

Bryggekant ved krana på Setre er også i dårlig forfatning. Styret har vært i kontakt med entreprenør og

fremskaffet teknisk løsning og prisestimat. Dette er forelagt Grenland Havn.

InfoMarina, Båtforeningen nye nettbaserte system for oversikt over medlemmer, fester etc er nå

implementert. Det er blitt gjennomført mye jobb rundt ajourføring av lister før implementering i

InfoMarina. Systemet er nå i bruk og kontingenter for 2012 blir sendt ut fra dette systemet.

Styret har også jobbet med en høringssak fra Porsgrunn Kommune vedrørende innføring av

markedsleie av grunn til båthavner. Porsgrunn Kommune har sendt saken til høring for å utrede om

kommunen har urealiserte inntektspotensialer knyttet til arealer kommunen disponerer. Konkret gjelder

dette området Banken, da resten av festeplasser ligger under avtale med Grenland Havn. Styret ser

flere momenter ved saken som gjør at en endring i avtale med Porsgrunn Kommune ikke vil være

fordelaktig for Brevik Båtforening eller driften av båtplassene. Styret har hatt et møte med Porsgrunn

Kommune for gjennomgang av saken før høringsfristens utløp. Brevik Båtforening er også i dialog og

deltar i møter med de andre båtforeninger i området rundt hvordan saken skal håndteres.

Frist for høring var 9.mars 2012.

 

Huskomiten

I 2011 er det ikke gjort store investeringer eller omfattende vedlikehold. Kjøkkenet har fått installert

et fryseskap. Utover det kun vanlig drift av lokalene og løpende vedlikehold som er utført.

For 2012 vil det være behov for noe mer vedlikehold, og dette vil omfatte:

• Malearbeider ute på gjerder mot sjøen og lakking av trapp innvendig i møtelokalene

• Platelegge vegg syd over tilbygg med blekk.

• Kondensvann fra varmepumpe hjørne nord øst må få skikkelig drenering for å unngå

isdannelse ved adkomstvei. Dreneringsrør med selvregulerende varmekabel bør monteres

• Vinduer på tak vest over båthall må kittes.

• Lydskjerming av selskapslokalene for bedre akustikk var budsjettert for 2011. Det er gjort

prisforespørsel og arbeidene bør utføres i 2012.

 

Kursvirksomhet

Det er ikke gjennomført noen kurs i regi av Båtforeningen. Styret er åpen for bruk av lokalene til dette,

men planlegging og gjennomføring må gjøres av den enkelte kursholder.

 

Utviklingskomité

Utviklingskomiteen har sammen med styret og Bryggesjefene utviklet forslag til

utbedringer/vedlikehold av anleggene. Røeverven utbedringen er realisert i 2011. Utbygging av

bølgebryter og utriggere i Kanalen og ved Røeverven er neste sak for realisering. I tillegg har

Utviklingskomiteen dialogen med Grenland Havn.

 

Båtforeningen merker skjær

Båekomiteen har i 2011 rehabilitert eller oppført 23 merker på skjær. Dette er:

Ulesund, Løvøya nord, Klokkersundet, Hesteholmen, Nordøst Bokkøya, Skolebukta, Vierbåen,

Andedammen, Auen, Ånestein, Paradisbukta, Stokksund, Lammeskjæra, Ormefjorden og Heistad. I

tillegg er det utført en del retting og maling på eksisterende.

Arbeidet starter opp igjen våren 2012.

 

Uttak og Opptak

Uttak og opptak gikk tilfredsstillende på Banken og Sætre. Det var ikke båter i opplag på Røeverven

grunnet utbedringen som foregikk. Noen få båter sto igjen etter 1.juni på Banken.

 

Banken

Det ble etter uttaket arrangert dugnad for å rydde etter båtopplag. Bua ble også ryddet for alt som har

samlet seg opp gjennom flere år.

Opptaket høsten 2011 gikk også greit, med unntak av noen få båter som ble lagt i opplag uten at det

ble gitt beskjed til bryggesjefer.

Det ble også gjennomført en dugnad for å ta opp alle utriggerne slik at isen ikke kan ødelegge.

Ny brannslange er montert i bua.

 

Setre

Det er utført mindre og større vedlikehold på anlegget. Defekte vannkraner + vannledninger ble byttet

ut etter frostskader. Ødelagte utriggere er erstattet med nye i kranbassenget. Slippen er renovert med

ny betong. Syresteinene ble fraktet ned til Banken for gjenbruk. Gjenstående punkter på el. anlegget

ble utbedret. Fundamentene til Pir 1 og Pir 2 ble kraftig forsterket.

Det har vært god dugnads ånd fra mange av medlemmene. Uten disse karene hadde ikke

oppgraderingen av bryggeanleggene vært mulig.

 

Røeverven

Etter mye dialog med Grenland Havn gjennom høsten 2010 ble utbedringen av bryggekanten ved

Røeverven startet vinteren 2011. Grenland Havn var ansvarlig for teknisk løsning og gjennomføring av

utbedringen. Bryggesjef på Røeverven fulgte utbedringen tett. Mange observasjoner av mindre gode

løsninger ble gjort. Grenland Havn ble kontinuerlig presentert observasjoner med forslag til løsninger.

Flere av innspillene, som f.eks vannposter, stolper for elektrisitet og lys, i tillegg til endrede tekniske

løsninger ble implementert. Bryggekanten ble ferdigstilt i mai og fremstår som en god forbedring, mye

takket være tett og konstruktiv oppfølging av utbedringen fra Bryggesjefens side.

 

Havna

Flytebryggen i sentrum fungerer meget bra. Vinteren 2011 ble det imidlertid skader da kommunen

tippet tonnevis med snø mellom Brønsten og bryggen. Snøen presset bryggen over slig at nordre

landfeste røk. Fikk også deformasjon på flere av de indre/nordre flyteelementene. Etter befaring med

kommunen påtok de seg reparasjon av skadene på elementene. Skadene er derimot ikke utbedret,

selv etter flere purringer. Det blir tatt opp igjen med kommunen etter påske 2012. Reparasjon må

gjøres før båtene kommer på plass.

Videre er det ingen klager fra båteierne på bryggen. Alt fungerer.

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om forningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12

månedene registrert 33259 unike søk på nettsidene. Sidene dukker også opp når søk etter Brevik

gjøres på Internett. Totalt er det registrert 895.032 treff på hjemmesiden.

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

 

Brevik, 14.03.2012

Vegard Heggem

sekretær

0
0
0
s2sdefault