Årsberetning 2013

Styret har i 2013 bestått av:

 Leder  Espen Byrjall
 Nestleder  Karl Thomas Høgh
 Kasserer  Jørn Rugtvedt
 Sekretær  Vegard Heggem
 Styremedlem Knut Segrov
 Styremedlem/bryggekordinator Thor Hans Østvedt
1. varamann Olav Haugene
2. varamann Stian Thorsen
3. varamann Deesire Bärwald

 

Styret har hatt følgende komiteer:

Båekomité Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen
Huskomité Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch
Valgkomité Geir Weber-Sørensen, Sverre Smemo og Paal Bärwald Bryggesjefer Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik
Utviklingskomité: er styremedlemmene fordelt på de til enhver tid forskjellige aktivitetene Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl og Thrond Dahl

Foreningen har 733 betalende medlemmer. Siste sesong disponerte foreningen 476 fester. Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden, hvorav ett sommermøte og ett julemøte hvor bryggesjefer og komiteledere var innkalt.

 

Årsmøte 2013

40 medlemmer var møtt fram til årsmøte 26.februar kl. 1900 i foreningens klubblokaler på Banken.
Leder Espen Byrjall ønsket velkommen. Årsmøte valgte Espen Byrjall til møteleder og Vegard Heggem til møtereferent. Klaus Tangen og Idar Myren ble valgt til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning, regnskap for 2012 og forslag til budsjett for 2013 ble enstemmig godkjent.

Styrets hadde følgende forslag til endring av opplagsavgift og festeavgift;

  • Opplagsavgift endres fra kr 540 for liten båt og kr 700 for stor båt, til å følge samme prinsipp som for festeavgift med fastsatt avgift pr. breddemeter, Det ble foreslått 300 kr pr. breddemeter
  • festeavgift økes med kr 100,- til kr 1100,- pr breddemeter.

Begge forslag ble enstemmig godkjent.

Det var ikke kommet inn saker til behandling på årsmøte, fra medlemmene.

 

Styrets arbeid

Styret har i 2013 jobbet tett med bryggesjefer om drift av anleggene samt startet arbeidet med å legge skisser for hvordan båtforeningen kan utvikle seg på lang sikt. Foruten 10 styremøter har styret representert Båtforeningen i om lag 10 møter med Grenland Havn, Porsgrunn Kommune i saker som vedrører foreningen. Styret har vært involvert byggefasen av Røeverven utbyggingen samt pådriver i prosesser som forskjønning av Brevik Sentrum sin sjøkant og nødvendig utbedring som for Bryggekant på Setre og Banken. Styret har hatt jevnlige møter med Grenland Havn om investeringer og budsjettprosesser.

Utvidelsen av Røeverven fulgte vanlig kommunal byggesak samtidig som at investeringen skulle følge regler for offentlig anskaffelse. Byggeprosjektet inkludert anskaffelser ble ledet av Grenland Havn. Styret valgte å bruke Telebryggen som konsulent for håndtering av byggesøknad mot Porsgrunn Kommune. Telebryggen deltok i formøter med Porsgrunn Kommune, sendte ut nabovarsel og leverte byggesøknad til Porsgrunn Kommune for båtforeningen..

Grenland Havn valgte Nordocks som leverandør av oppgradert bryggeanlegg inkludert flytebrygge og utriggere på Røeverven. Grenland Havn har involvert Brevik Båtforening i både planleggingen og utbyggingen av bryggeanlegget. Berørte båteiere på Røeverven er fortløpende blitt informert om status via foreningens hjemmesider.

Oppsummering og erfaringen fra utbyggingen på Røeverven er at båtforeningen er fornøyd med resultatet. Prosjektet ble noe forsinket, men leverandør gjennomførte på en tilfredsstillende måte. Styrer mener at det i neste prosjekt bør vurderes inn enkelte plasser som er bedre tilrettelagt for medlemmer med funksjonshemninger. Utriggere med gangbommer er ikke med i gjeldende reguleringsplan for indre havn i Brevik, men styret ønsker å vurdere en tilrettelegging når kanalen og rådhuset skal få utriggere.

Videre har det vært mye båter som har lagt seg på utsiden av den nye flytebrygga på Røeverven gjennom sommeren. Det har vært mye store båter, en del bråk fra festing i båtene og enkelte har også koblet seg til Båtforeningens strøm. Styret har kontaktet Sjøloftet for å diskutere hvorvidt Sjøloftet ønsker å administrere plassene på utsiden av bryggen neste sommer.

Saker som Brevik Båtforeningen har meldt inn på GH sin investeringsliste for 2014 er; utbedring av bryggefront foran krana på Setre, utriggere i kanalen og foran Rådhuset. Teknisk løsning, tegninger og prisestimat er fremlagt GH.

Videre er styret i dialog med GH om tilgjengeliggjøring av plasser i kanalen, på utsiden av broen til øya, til allmenn nytte.

Fordi anleggene er blitt mer omfangsrike etter utbygging av bryggen i Sentrum, Setre og på Røeverven er det inngått rammeavtale med Telebryggen for innkjøp av utstyr til foreningens bryggeanlegg. Det gir båtforeningen prisfordeler. Det er også besluttet å inngå avtale for rutinemessig service, sjekk og vedlikehold av bryggeanleggene. Dette for å øke sikkerheten ved bryggene samt at vedlikehold og modifikasjoner gjøres før de eskalerer.

Styret har representert foreningen i dialog sammen med Brevik Vel og Brevik Historielag, etter invitasjon av Porsgrunn Kommune, vedrørende fordeling av midler avsatt i 2013. Midlene var øremerket prosjekter og initiativ tilknyttet indre havn. Prosjekter i diskusjon var blant annet modernisering, møblering og laging av spasergang på kaifront foran Kulturhuset, helårsbelysning av OL parken og mottaksanlegg for septik i Brevik.

Styret har startet en prosess for å se hvordan foreningen kan utvikle sine bryggeanlegg og hvilke behov som må dekkes eller som forventes i fremtiden. Styret ønsker å lage en behovsplan over fremtidig utvikling av bryggene både på kort og lang sikt. Det betyr tenking rundt hvilke behov som skal dekkes i fremtiden, utvikling av type bryggefasiliteter, samt hvor eventuelt ytterligere plasser kan utvikles. Styret har gjennomført en samling eller idédugnad med bryggesjefer hvor alle bryggeanlegg ble gått igjennom og alt av idéer ble notert ned for videre behandling i styret.

I løpet av 2013 har styret fordelt og tildelt 40 båtplasser i tillegg til 3 midlertidige låneplasser. 2013 har således vært spesielt år og forklares ved 12 nye båtplasser etter utvidelsen ved Røeverven, generell opprydning/ajourhold for disponering båtfester i Info-Marina og frigivelser ved naturlig oppsigelse av båtplasser.

Ved utgangen av 2013 er det foreløpig registrert 5 ledige båtplasser til fordeling i 2014. Selv etter omfattende tildelinger i 2013 er søkerlisten for båtplass i Brevik fortsatt lang.

 

Huskomiten

Hovedkjøkken og tekjøkken er oppgradert med nye fronter og benkeplater. I selskapslokale nord er det skiftet lamper, lampetter og gardinstenger på dugnad. Varmepumpe nord er flyttet og det er gravd drenering og montert varmekabel. Det er gjort hovedrengjøring, vinduer, nedvasking kjøkken og wc samt boning av gulver og rens av møbler. Leiekontrakt med utleier i lokaler nord har gått ut og er fornyet for 5 nye år med samme utleier.

 

Kursvirksomhet

Det er ikke gjennomført noen kurs i regi av Båtforeningen. Styret er åpen for bruk av lokalene til dette, men planlegging og gjennomføring må gjøres av den enkelte kursholder. Det var planlagt krankurs på sensommeren. Dette ble utsatt til senhøsten og deretter utsatt til våren igjen. Båtforeningen har nå avtale med en kursholder om avvikling av ett eller to kurs i mars, april eller mai 2014.

 

Utviklingskomité

Utviklingskomiteen består av styret som fordeler seg på de forskjellige aktivitetene som til enhver tid pågår. Aktivitene er beskrevet over.

 

Båtforeningen merker skjær

Båekomiteen har i 2013 uplassert følgende nye staker; Halveisholmane 2 stk. Paradisbukta 2 stk. Storebukkøya 1 stk. Skolebukta 2 stk. Malken 1 stk. Andedammen 2 stk.

Alle staker er malt og påsatt refleks. 5 staker er også rettet. Arbeidet starter opp igjen i mai 2014.

 

Uttak og Opptak

Uttak og opptak har gått tilfredsstillende på bryggene i 2013.

 

Banken

Båtuttak våren 2013 gikk greit uten noen problemer. Det ble også arrangert en dugnad etter båtuttaket for å rydde etter båtopplag.
Båtopptaket høsten 2013 gikk greit. Bare noen få båter som ble lagt i opplag uten at det ble gitt beskjed til bryggesjefer. Bryggesjefer har fulgt opp utviklingen av båtslippen på banken. Den har løsnet og området har blitt sikret.

 

Setre

Uttak og opptak med mobilkran gikk som planlagt i 2013. Som vanlig er det en god dugnadsånd som gjør det mulig å gjøre oppgraderinger uten store kostnader.

Det er gjort følgende oppgraderinger på Setre i 2013;

  • Ny kjettingtalje og løfteåk til kran, mudring av innløp til kranbasseng
  • Av uforutsette reparasjoner så er det byttet noen utriggere pga skade fra en lang isvinter.

Asfaltering rundt slipp ble utsatt i påvente av gravearbeider langs kran.

 

Røeverven

Har fått nytt bryggeanlegg på Røverven flytebrygge m/uteriggere samt uteriggere på fast brygge. På bryggene er det strøm og vann. Den har fungert veldig bra. Før vinteren ble det også investert i propeller under vann som hindre tilfrysing.

 

Havna

Flytebryggen i sentrum har også i 2013 fungert uten store problemer. Bryggen plages med at det på sommeren er fremmede som legger fra seg båter på bryggen ulovlig. Det har vært kun 4 endringer på belegget i år. Det er en del helårsbrukere av bryggen så bryggesjef har ved flere tilfeller vært nede og brøytet bryggen. Porsgrunn kommune, ved parkvesenet, har høsten 2013 foretatt en stor forskjønning av området. Endringer fra båtforeningens side er at gangveien ut til flytebryggen nå er lagt i plan med bryggekanten, slik at rullestolbrukere enkelt kan komme ut på flytebryggen.
Vann og strømtilførsel til flytebryggen er flyttet ut fra kjelleren til "Brønsten". Strømmen kommer nå fra garasjeanlegget til havnevesenet der brannbåten ligger. Vannet er hentet på byens hovedvannledning utenfor Kulturhuset, med egen stengekum på parkeringsplassen. Foreningen er da blitt uavhengig av private.

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om foreningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12 månedene registrert 16609 besøk på hjemmesiden, Sidene dukker også opp når søk etter Brevik gjøres på Internett. Totalt er det registrert 393154 treff på hjemmesiden.

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

Brevik, 26.02.2014 Vegard Heggem, sekretær

0
0
0
s2sdefault