Årsberetning 2014

Styret har i 2014 bestått av:

 Leder  Karl Thomas Høgh
 Nestleder  Espen Byrjall
 Kasserer  Jørn Rugtvedt
 Sekretær  Vegard Heggem
 Styremedlem  Knut Segrov
 Styremedlem/bryggekordinator  Thor Hans Østvedt
1. varamann  Olav Haugene
2. varamann  Stian Thorsen
3. varamann  Deesire Bärwald

 

Styret har hatt følgende komiteer:

Båekomité: Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen

Huskomité Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch

Valgkomité Idar Myren, Sverre Smemo og Paal Bärwald Bryggesjefer Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik

Utviklingskomité: er styremedlemmene fordelt på de til enhver tid forskjellige aktivitetene Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl

Foreningen har 706 betalende medlemmer. Siste sesong disponerte foreningen 475 fester. Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden, hvorav ett sommermøte og ett julemøte hvor bryggesjefer og komiteledere var innkalt.

 

Årsmøte 2014

35 medlemmer var møtt fram til årsmøte 26.februar kl. 1900 i foreningens klubblokaler på Banken.
Årsmøte valgte Espen Byrjall til møteleder og Karl Thomas Høegh til referent. Pål Bärwald og Dag Sørlie ble valgt til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning, regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent. Forslag til budsjett for 2014 ble enstemmig godkjent med korrigeringer som beskrevet i referat fra årsmøte.

Styrets forslag til ingen endring av opplagsavgift og festeavgift ble enstemmig godkjent.

For saker som ble behandlet på årsmøte, vises det til referatet fra årsmøtet. Tilrettelegging for strøm-uttak samt endring av fester til fra liten til større båter er tatt med i styrets planer for strategisk utvikling av bryggene.

 

Styrets arbeid

I 2014 er det foretatt 59 endringer av båtplasser hvor det ble tildelt 10 låneplasser for sommersesongen, 27 byttet brygge-plass og 22 båtplasser er tildelt nye eiere.

Av båtforenings totalt 475 brygge-plasser i Brevik er de fleste med maks bredde 2,5 meter (72% av brygge-plassene). Styret registrerer, av de mange henvendelser til båtforeningen og alle registrerte i ventelisten på båtplasser, at behovet for større bredde-plass er stor. Styret ønsker å minne om våre vedtekter og regler som regulerer endringer i eierskap og båtstørrelse. Spesielt når en båteier går ned i båtstørrelse må en forvente å bli flyttet på slik at vi gjør det mulig å utnytte båtplasser ift båtstørrelse. Man kan heller ikke forvente å automatisk få en større båtplass, selv om man kjøper en større båt. Tildeling av plass til båteier skjer i henhold til plasseringen på venteliste og båtens mål.

Utover forvaltning av bryggene sammen med bryggesjefene har styret vært involvert i en rekke mindre og større prosjekter.

InfoMarina videreutvikles forløpende. KID løsning ble implementert, i 2014, på fakturaer samt løsning for oppfølging av medlemmer som ikke har betalt. Giro med KID løsning for kontingentinndrivelse har fungert bra. Håndtering av innbetalinger er blitt enklere. Styret går igjennom økonomistatus for Båtforeningen i hvert møte. Per august 2014 var foreningen over budsjett på innkomne kontingenter. Ved utgangen av 2014 var det få fester som ikke hadde betalt, sirka en tredjedel av antallet utestående på samme tid i 2012 og 2013. InfoMarina fører derfor til bedre oppfølging av ikke betalte avgifter.

Det er gjennomført krankurs for medlemmer av båtforeningen våren 2014. Listen over gamle og nye kranførere er lagt ut på hjemmesiden til Båtforeningen

Det er inngått en avtale om sky-tjeneste for opprettelse av digitalt arkiv for båtforeningen. Dette for å enkle lagring samt gi bedre oversikt over dokumenter og historien til Båtforeningen..

Telebryggen har kontrakt på sjekk og vedlikeholdsgjennomgang av bryggeanleggene. Telebryggen gjennomfører årlig sjekk av bryggeanleggene. Forbedringspunkter fra rapport i 2014 ble tatt til følge og implementert.

Det ble under vinteropplag påmontert lapp med navn og telefonnummer til båter i opplag på Banken og Røeverven. Dette slik at eier kan kontaktes ved eventuell skade på båt, båtvelt, avblåst presenning etc. Det ble satt opp postkasser for tilgjengeliggjøring av lapper, tusj og strips.

Det har blitt foretatt noen justeringer pål ny flytebrygge på Røeverven. En rekke kryssholt er erstattet, som reklamasjon, samt at det er montert lodd på bryggen for justering av bryggen. Styret har inngått en avtale med en leverandør av betalingstjenester for gjesteplasser ved Røeverven. Til sommeren 2015 vil det bli innført døgn-betaling for gjesteplasser langsmed ytterside av ny flytebrygge. Betaling vil være mulig med SMS og kredittkort. Når avtale trer ikraft blir det også satt opp informasjonskilt. Det er tegnet avtale med GoMarina og løsning vil være oppe å gå i god tid før kommende sesong.

Styret har fått henvendelser fra båteiere som ønsker å ligge i vinteropplag på bryggen på Røeverven. Dette har vært båt eiere som ikke har båtplass eller er medlemmer i Båtforeningen. Styret har vært i dialog med bryggeleverandører rundt slitasjebelastning på bryggene. Leverandørene anbefaler Båtforeningen å ikke ha båter i vinteropplag på utsiden av bryggen på Røeverven. Da dette gjelder større båter vil det påføre bryggen en belastning og slitasje som bryggen ikke er dimensjonert til og Båtforeningen kan opp-akkumulere seg et vedlikeholdsbehov og en kostnad som ikke er påført av medlemmene. Styret vedtok derfor at Båtforeningen ikke skal ha båter i vinteropplag på utsiden av Røeverven.

Arbeidet som er gjort i forbindelse med strategisk utvikling blir startet opp igjen i 2016. Der fortsetter også styret dialogen med utbyggerne av Isola tomten mtp båtplasser.

Båtforeningen mottok et høringsbrev fra Porsgrunn Kommune om kystkulturplan 2015-2027. Høringsdokumentene ble gjennomgått. Kystkulturplanen skal tilrettelegge for økt, bærekraftig bruk av skjærgården. Tiltakene er mange og gode og ikke i konflikt med båtforeningens interesser.

Båtforeningen ble også invitert til deltakelse i ressursgruppa for lagring av avfall i Gruvene i Brevik. Styret har vært representert i ressursgruppen og ønsker å delta videre i informasjonsprosessen, men temaet havner utenfor primær oppgavene til Båtforeningen. Primær oppgavene til foreningen er å drifte, utvikle og sørge for gode båthavner for medlemmene i Brevik. Styret har videre en bekymring iforhold til økt båt-trafikk i forbindelse med dette og de utfordringer dette medfører blant annet på bryggene på Setre

Styret i båtforeningen meldte høsten 2013 inn to prosjekter til GH sitt investeringsbudsjett for 2014; utriggere foran Rådhusbrygga/Kanalen og utbedring bryggekant på Setre. Parallelt har styret jobbet med utbedring av båtrampen på Banken som raste ut. Båtrampen på Banken er del av foreningens eget ansvar og ligger ikke som del av avtalen med GH. Sakene har vært jobbet med gjennom hele 2014.

GH ga tidlig i 2014 tilbakemelding om at de var positive til utbyggingen i kanalen og foran Rådhuset. Antikvarisk vurdering av stolper i vannet i kanalen og endringer av utseende på bryggekant i forhold til verneverdighet osv, gjorde at prosjektet måtte skyves over til 2015. GH endret deretter som mål å ferdigstille før båttuttaket 2015. Bryggekanten på Setre var gjenstand for flere befaringer før prosessen kunne starte. Etter befaring for fastlegging av løsning for bryggekant på Setre ble også utfordringene med utrenning av stein i innseilingen til bassenget hvor kranen står vurdert. Prosjektet stoppet opp fra GH sin side utover høsten 2014. Styret vil ta opp prosjektet igjen i 2015.

Etter sommeren 2014 starter GH sine interne vurderinger vedørende omfang samt kjerneboringer av bryggekant i kanalen for sjekk av betongfundament for feste. Styret har deltatt i funksjonsvurderingene og spilt inn behovet for gangbommer samt nedtrinn fra den høye bryggekanten. GH har sammen styret vært på befaring på ulike bryggeløsninger i Langesund, for å kikke på løsninger for eventuelt ned-trinnsløsning. Gangbommer og utriggere kan eventuelt festes i denne.

Rampen foran foreningens lokaler på Banken skled ut i vannet og måtte utbedres. Styret innhentet to tilbud på utbedring av rampen. Tilbudene ble vurdert av styret og bryggesjefer på Banken mpt pris, teknisk løsning og gjennomføring. Styret besluttet leverandør av arbeidet og startet prosjektet umiddelbart. Bryggekanten foran foreningens lokaler ble utbedret og ny slipp lagd. Styret ble ikke fornøyd med sluttarbeidet da slippen ble for kort og forskjønningen rundt slippen ikke ble bra nok. Bryggekanten foran foreningen lokaler ble også for grunn. Hele arbeidsprosessen tok også forholdsmessig lang tid mye grunnet store arbeider på vann og kloakk anlegget i området. Sluttproduktet er ikke Brevik Båtforening fornøyd med slik det foreligger i dag. Enighet for endringer er derimot oppnådd med leverandør av bryggekant og slipp hvor slippen blir forlenget, området rundt forskjønnet samt at bryggekanten for foreningens lokaler ferdigstilles på en funksjonell måte.

 

Huskomiten

Pipebeslag montert 2 stk. takrenne vestvegg er utbedret.

Service på varmepumpene har vært gjennomført, og varmepumpen mot øst ble flyttet til nordvegg.

Det er gjort hovedrengjøring, vinduer, nedvasking kjøkken og wc samt boning av gulver og rens av møbler.

Skifting av vinduer syd i selskapslokaler ble valgt istedenfor maling da de var i svært dårlig stand.

 

Kursvirksomhet

Det er gjennomført krankurs for medlemmer av båtforeningen i 2014

 

Utviklingskomité

Utviklingskomiteen består av styret som fordeler seg på de forskjellige aktivitetene som til enhver tid pågår. Aktivitene er beskrevet over.

 

Båtforeningen merker skjær

Det er ikke utført noen reparasjoner på båer i Eidanger fjorden, 2014, pga reparasjon på Synnøve, båten til Porsgrunn kommune. Tom Erling Olsen kontrollerte båene visuelt på en av sine faste runder i fjorden, etter at båten var reparert. Båekomiteen starter opp arbeidet med båene til våren 2015.

 

Uttak og Opptak

Uttak og opptak har gått tilfredsstillende på bryggene i 2014.

 

Banken

Banken hadde på våren 3 stk uttak og en dugnad. Det ble klippet gress og ryddet etter båtopplag. Det var 7 stk som kom på dugnad. På høsten var det kun satt av to lørdager til opptak. Det fungerte bra. Begge lørdagene var fullt opp med båter. Det var noe mindre plass til opplag grunnet anleggsdrift på Øya.

 

Setre

Uttak og opptak med mobilkran gikk som planlagt i 2014. Som vanlig er det en god dugnadsånd. Noen større reparasjoner ble nødvendig gjennom året. Ny landgang og utskiftinger av mooringer og vaierfester er gjennnomført

 

Røeverven

Enkelte småutbedringer har vært nødvendig på det nye bryggeanlegget. Ellers har anlegget fungert bra gjennom året. Det ble foretatt en dugnad på høsten for å gruse plassen og justere avstand på utriggere på flytebrydda. I juli har det vært mye gjesteparkering av båter på Røeverven.

 

Havna

Året begynte med snø og mye mer snø. Bryggen ble frest 1. uken i januar. Det var problemer med tauverk som lå inn på bryggen. Kjørte snøfreser fast et par ganger i tauverk før de ble flyttet vekk fra landgangen. Deretter ble bryggen frest for snø 17 og 23 januar. Begge de 2 siste gangene var det mellom 40 til 50 cm. snø. I uke 15 hadde vi kontroll på bryggen av Telebryggen. De foreslo endringer på kjettingfestene. Disse gnager på betongelementene. Telebryggen utførte følgende jobb, 24 og 25.november; Eksisterende ankerfester er flyttet ut mellom betongelementene slik at kjetting går fritt ned til moring. Plank over forankringspunkt er nå skrudd for lettere ankomst ved senere kontroll. Forankring ble strammet . Toppbord på bryggen ble festet med franske treskruer ( dim 10x100mm). Halvparten av eksisterende skruer var kun på 10x50mm og fikk ikke feste i hovedbjelken. Disse ble byttet ut med 10x100 mm
Vannet på bryggen ble satt på før påske for at hyttefolket skulle få med seg vann. I juni-juli har det vært en del problemer med hytte og dagsturbåter som legger seg på flytebryggen for å handle eller gå tur i byen. Vannet ble stengt 9 oktober da vi hadde første frostnatt.
På slutten av desember har flytebryggen 9 båter som skal overvintre på bryggen. Ellers har bryggekoordinator gjort en meget god jobb med fordeling og utfylling av plasser på bryggen.

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om foreningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12 månedene registrert 108036 besøk på hjemmesiden, Sidene dukker også opp når søk etter Brevik gjøres på Internett. Totalt er det registrert 2 227 873 treff på hjemmesiden.
Det ble gjort en større oppgradering av Joomla rammeverket som nettsiden kjøres på. Dette ble oppgradert til siste generasjon. Dette gjorde også at vi fikk støtte for noen nye funksjoner som Responsive Design (nettsiden vises bedre på mindre skjermer og skaleres)
Dette var også en oppgradering som måtte gjøres i forbindelse med sikkerhet da forrige versjon ikke lenger oppdateres. Når det gjelder innhold på nettsiden er ikke så mye endret annet enn at vi publiserer referater.
Support systemet OSTicket ble også oppdatert samt alt er nå på norsk, også backend. Her er det flere forbedringer som er gjort. Det er enklere å benytte, samt enklere å administrere.

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

Brevik, 25.02.2015 Vegard Heggem, sekretær

0
0
0
s2sdefault