Årsberetning 2015

Styret har i 2015 bestått av:

Leder Karl Thomas Høgh
Nestleder Espen Byrjall
Kasserer Jørn Rugtvedt
Sekretær Vegard Heggem
Styremedlem Knut Segrov
Styremedlem/bryggekordinator Thor Hans Østvedt
1. varamann Olav Haugene
2. varamann Stian Thorsen
3. varamann Deesire Bärwald

 

Styret har hatt følgende komiteer:

Båekomité: Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen
Huskomité: Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch
Valgkomité: Idar Myren, Ulf Knutsen og Paal Bärwald
Bryggesjefer: Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik
Utviklingskomité: er styremedlemmene fordelt på de til enhver tid forskjellige aktivitetene.
Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl

Foreningen har 706 betalende medlemmer. Siste sesong disponerte foreningen 478 fester. Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden, hvorav ett sommermøte og ett julemøte hvor bryggesjefer og komiteledere var innkalt.

 

Årsmøte 2015

32 medlemmer var møtt fram til årsmøte 25.februar kl. 1930 i foreningens klubblokaler på Banken.
Årsmøte valgte Espen Byrjall til møteleder og Vegard Heggem til referent. Robert Grønlund og Henrik Tangen ble valgt til å underskrive protokollen.
Styrets årsberetning, regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent. Forslag til budsjett for 2015 ble enstemmig godkjent med korrigeringer som beskrevet i referat fra årsmøte.

Styrets forslag til ingen endring av kontingent, opplagsavgift og festeavgift ble enstemmig godkjent.

For saker som ble behandlet på årsmøte, vises det til referatet fra årsmøtet.

 

Styrets arbeid

InfoMarina gir båtforeningen bedre kontroll. Kontingenter og festeavgifter ble sendt ut i mars. Styret går igjennom økonomistatus for Båtforeningen i hvert møte.

I 2015 er det foretatt 61 endringer av båtplasser hvor det ble tildelt 12 låneplasser for sommersesongen, 24 byttet brygge-plass og 25 båtplasser er tildelt nye eiere.

Telebryggen gjennomfører årlig sjekk av bryggeanleggene. Forbedringspunkter fra rapport i 2015 ble tatt til følge og implementert.

Styret inngikk i fjor en avtale med betalingstjenester for gjesteplasser ved Røeverven. Ordningen med døgnbetaling langsmed ytterside av ny flytebrygge ble satt i drift før fellesferien, 2015. Betaling gjøres med SMS eller kredittkort. Ordningen har gitt noe ekstrainntekter til båtforeningen.

Styret startet sammen med bryggesjefer et prosjekt som skulle jobbe med strategisk utvikling av bryggeplassene. Prosjektet skulle se på hvordan båtforeningen kunne utvikle antall tilgjengelige bryggeplasser samt hvordan tilfredsstille medlemmenes endring i behov. Med endring i behov menes tilgjengelighet på strøm, vann, kran og andre funksjoner samt at det er en trend mot større og bredere båter hos medlemmene. Aktiviteter rundt dette er omhandlet i arbeidet med utviklingen av Røeverven og plassene foran Rådhuset og i kanalen. Videre er det en del av dialogen med GH samt med utbyggerne av Isola tomten mtp båtplasser. Arbeidet vil fortsette inn i 2016.

Båtforeningen har i 2015 blitt invitert til å gi tilbakemelding på høringer fra forskjellige aktiviteter. De mest sentrale var høringsbrev fra Porsgrunn Kommune om kystkulturplan 2015-2027 og ny reguleringsplan med høringsrunde for Norcem.
Kystkulturplanen skal tilrettelegge for økt, bærekraftig bruk av skjærgården. Tiltakene er mange og gode og ikke i konflikt med båtforeningens interesser. Når det gjelder endringer på Norcem så ble det gitt tilbakemelding fra båtforeningen om at båtforeningen er positiv til aktiviteter på Norcem, men at Norcem sitt kaianlegg er en belastning for båtforeningen. Båtforeningen og medlemmene opplever støvbelastning og undergraving av fundament til bryggen på Setre. Norcem må som del av sin regulering implementere barrierer som reduserer støvbelastningen samt sørge for redusert utgraving av steinfundament for bryggen på Setre. Medlemmene opplever av og til også oljelignende avfall fra pipene på enkelte av de større båtene, men at dette er båter som anløper Breviksterminalen og ikke Norcem.

Høringsdokumentene ble gjennomgått i styret og tilbakemelding gitt.

Styret i båtforeningen meldte høsten 2014 inn to prosjekter til GH sitt investeringsbudsjett for 2015; utriggere foran Rådhusbrygga/Kanalen og utbedring bryggekant på Setre. Prosjektene var meldt inn i 2013 for realisering i 2014, men ble utsatt grunnet antikvarisk vurdering av stolper i vannet i kanalen og endringer av utseende på bryggekant i forhold til verneverdighet osv. Under befaring, tidlig 2015, ble prosjektet vurdert mer omfattende for GH sin del da det ikke er spunting bak bryggekant og at den muligens må utbedres. Samtidig oppsto aktiviteter i GH som førte til at GH måtte prioritere annerledes gjennom 2015. Prosjektet ble derfor utsatt ytterligere. En rekke befaringer er gjort for både bryggekant på Setre og foran Rådhuset og i kanalen samt at ned-trinnsløsninger etc er vurdert inn i prosjektet. Styret har i forbindelse med ny innsendelse av prosjektet, til GH, høsten 2015, oppdatert prosjektet med løsning og priser på utbedringer av bryggefronter samt oppdaterte priser fra tre forskjellige leverandører av utriggere.

Styret har vært involvert med GH og kommunen rundt arbeidet med mottaksanlegg for septik. Alle båthavner blir etter hvert pålagt å ha en slik installasjon. Septikkmottakeren er plassert på egen brygge langs østsiden av bryggen på Røeverven. Septikkmottakeren er uten lagringstank slik at septik blir sugd inn i installasjonen for deretter å blir pumpet direkte videre til pumpestasjonen på Rådhusbryggen. På bryggen er det montert slange for vask av eventuelt søl.

En sen lørdagsnatt i august tok en båt, på flytebryggen på Røeverven, fyr. Det antas at båten ikke var en av medlemmenes, men konsekvensen var at flere båter brant opp og flere fikk skader. Noe skader ble det også på bryggeanlegget. GH og styret har vært i dialog med politi og forsikring rundt brannen. Bryggen er utbedret etter brannen.

Slippen på Banken ble i mars/april utbedret og ferdigstilt etter at styret og bryggesjefer ikke var fornøyd med løsningen som entreprenøren hadde gjort. Slippen er nå funksjonell og området rundt forskjønnet. I 2016 er det planlagt ytterligere forbedring rundt Slippen slik at det blir fortøyningsmuligheter for en båt som blir satt ut.

 

Huskomiten

Det er gjort hovedrengjøring, vask av vinduer, nedvasking kjøkken, wc og rens av møbler.

Vindskibord sydvegg er byttet, og i forbindelse med utbedring av en vannskade av tak utleie del er det skiftet blekk på tak og inngangsdør som hadde slått seg.

Gulvbelegget i selskapslokalene var utslitt og lot seg ikke lenger bones opp. Gulvarealet utgjør 170m2 og det er byttet gulvbelegg i hele etasjen. Etter at gulvbelegget var byttet ble det gjort vurdering på oppmaling av lokalene og toaletter. Pristilbud ble innhentet og gjennomført våren 2015. Det ble også byttet gulvlister i forbindelse med denne oppussingen.

I forbindelse med innvendig oppussing er klargjøring, demontering og montering av lokalene gjort på dugnad av huskomitéen.

Service er tatt på snøfreser, og det er montert varmekabel på varmepumpe nordvegg.

 

Kursvirksomhet

Det er ikke gjennomført kurs i regi av båtforeningen i 2015.

 

Utviklingskomité

Utviklingskomiteen består av styret som fordeler seg på de forskjellige aktivitetene som til enhver tid pågår. Aktivitene er beskrevet over. Leif Haugen er i tillegg tatt inn som medlem i komite som skal følge prosjektet på Røeverven og indre havn. Leif Haugen sin rolle vil være oppfølging mot GH samt tekniske diskusjoner i prosjektet. Arbeidet ble startet i 2015 og fortsetter i 2016 når aktiviteten iverksettes hos GH.
Båtforeningen merker skjær
Det er ikke utført noen reparasjoner på båer i Eidanger fjorden i 2015. Båekomiteen og Synnøve, båten til Porsgrunn Kommune, har vært på inspeksjonsrunder og kontrollert båene visuelt. Det har vært noe oppretting, men ikke noe behov for reparasjoner.

 

Uttak og Opptak

Uttak og opptak har gått tilfredsstillende på bryggene i 2015.

 

Banken

Banken hadde på våren 3 lørdager med uttak og to lørdager med opptak på høsten. Både uttak og opptak har gått bra. Det har vært noen som har tatt ut og opp båter utenom en faste tiden. Bryggesjefer takker Hans Georg, Nils og Per for god støtte gjennom uttak og opptak. Av vedlikeholdsarbeid så omfatter de større aktivitene utbytting av en større del av vannledningen til vannpostene på ytre banken. Bryggesjefer har også fått kommunen til å grave bort ugress og kvister der båthengerne står og etter det lagt på ny grus. Kommunen har også ryddet bort det som sto igjen etter Parkvesenet.

 

Setre

Uttak og opptak med mobilkran gikk som planlagt i 2015. Som vanlig er det en god dugnadsånd. Noen større reparasjoner ble nødvendig gjennom året. Utgraving av fundament for molo og bryggekant fortsetter og må utbedres på sikt.

 

Røeverven

Enkelte småutbedringer fra leverandøren sin side har blitt utført gjennom året. juli har det vært mye gjesteparkering av båter på Røeverven.
Det er blitt montert en egen brygge med mottaksanlegg for septikanlegg. På bryggen er det montert slange for vask av eventuelt søl. Parkeringsskilt er montert og skal følges.
En sen lørdagsnatt i august tok en båt, på flytebryggen på Røeverven, fyr. Det antas at båten ikke var en av medlemmenes, men konsekvensen var at flere båter brant opp og flere fikk skader. Noe skader ble det også på bryggeanlegget. GH og styret har vært i dialog med politi og forsikring rundt brannen. Bryggen er utbedret etter brannen

 

Havna

Året begynte med litt snø og så var vi ferdig med det. Ingen brøyting med snøfreser på flytebryggen som ifjor. Vannet ble satt på før påske for at hyttefolket kan kunne tappe vann på bryggen.

Etter at Coop la ned butikken merket vi stor forskjell på trykket av gjestebåter som tok seg til rette og beslagla våre faste båtplasser mens de var i byen og handlet. Ser ut som de ønsker kortest mulig vei fra Joker, så trykket er flyttet bort i byen.

Vannet ble stengt 19 oktober da vi hadde første frostnatt. Kommunen ble kontaktet, før stenging, vedrørende hvem som skulle stenge vannet og blåse tom ledningsnettet. De hadde ikke folk, så båtforeningen gjennomførte dette. Det ble oppdaget en liten lekkasje på vannledningen som ligger i sjøen når trykkluft ble satt på. Denne blir reparert til våren. Bryggen er også gått over for å samle fortøyningstau vekk fra gangbanen hvis det skulle komme snø og det blir behov for brøyting. Har kjørt tauverk i freseren flere ganger. Ellers er bryggesjef meget fornøyd med fordeling av ledige plasser fra bryggekoordinator og støtte fra styrets representant.

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om foreningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12 månedene registrert 108036 besøk på hjemmesiden, Sidene dukker også opp når søk etter Brevik gjøres på Internett. Totalt er det registrert 2 227 873 treff på hjemmesiden.

 

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

 

Brevik, 02.03.2016 Vegard Heggem, sekretær

0
0
0
s2sdefault