Årsberetning 2017

Styre har i 2017 bestått av:

Leder

Karl Thomas Høgh

Nestleder

Espen Byrjall

Kasserer

Jørn Rugtvedt

Sekretær

Vegard Heggem

Styremedlem

Knut Segrov

Styremedlem/bryggekordinator

Thor Hans Østvedt

1. varamann

Henrik Tangen   

2. varamann

Stian Thorsen

3. varamann

Deesire  Bärwald

 

Styret har hatt følgende komiteer:

Båekomité: Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen
Huskomité :Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch Valgkomité Idar Myren, Ulf Knutsen og Paal Bärwald
Bryggesjefer: Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik
Utviklingskomité: er styremedlemmene fordelt på de til enhver tid forskjellige aktivitetene.
Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl

Foreningen har ca 700 betalende medlemmer. Siste sesong disponerte foreningen 475 fester. Det har vært avholdt 8 styremøter gjennom 2017.

 

Årsmøte 2017

 

34 medlemmer var møtt frem til årsmøte 01. mars kl. 1930 i foreningens klubblokaler på Banken. Jørn Rugtvedt ønsket velkommen på vegne av styret i båtforeningen. Årsmøte valgte Karl Thomas Høegh til møteleder og Vegard Heggem til møtereferent. Frank Søtvedt og Klaus Tangen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning, regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent. Forslag til budsjett for 2017 ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag til ingen endring av kontingent, opplagsavgift og festeavgift ble enstemmig godkjent.

For saker som ble behandlet på årsmøte, vises det til referatet fra årsmøtet.

 

Styrets arbeid

 

InfoMarina

InfoMarina er båtforeningens system for medlemsregister og båtfester og sørger for at båtforeningen har god kontroll og nødvendig oversikt. Kontingenter og festeavgifter ble sendt ut i slutten av februar med forfall i mars. Det ble etter forfall gjennomført et omfattende arbeid med oppfølging mot medlemmer som ikke betalte innen fristen. Styret går igjennom økonomistatus for Båtforeningen i hvert møte. Det er også gjennomført en omfattende oppdatering av medlemsregisteret mtp kontaktdetaljer. De aller fleste som bruker email er nå registrert i InfoMarina. Dette letter arbeidet med informasjonsutsending samt kontingentinndrivelse.

I 2017 er det foretatt mer enn 54 endringer av båtplasser hvor av ca 11 har byttet til ny plass internt, det har vært tildelt 8 midlertidige låne plasser for sommeren og 39 oppsagte plasser er fordelt på medlemmer på ventelisten.

 

Grenland Havn; prosjekter og avtale om drift av bryggeanlegg

Avtalen mellom Grenland Havn (GH) og Brevik Båtforening (BB) ble sagt opp i 2016. Styret har gjennom 2017 jobbet med forhandlinger og utarbeidelse av ny avtale for drift av båthavnene. Viktige momenter har vært ansvarsavgrensning, finansiering vedlikehold og nye investeringer samt prisleie. Det er utarbeidet forslag til ny driftsavtale og leieavtale. Ny avtale skulle vært på plass i 2016 men fordi GH ville samkjøre avtalene med de forskjellige båthavnene (Langesund, Stathelle, Brevik, etc) så tok prosessen lengre tid. GH forlenget derfor avtalen med ett år til april 2018. Styret har likevel forsøkt å gjennomføre investeringsprosjekter, men GH har satt prosessene i pause til ny avtale er på plass. Det er derfor ikke gjennomført foreslåtte investeringer som utriggere i kanalen og foran Rådhuset samt utbedringer på Setre.

 

Drift av bryggene

På bakgrunn av flere tyveri raid langs kysten, enkelte tyverier i båter til medlemmer samt brannen i 2015 på Røeverven, har styret vurdert løsning for video overvåkning av bryggene. Denne implementeres i 2018.

Styret har mottatt henvendelser rundt retningslinjer for søknad og tildeling av opplagsplass inne i bua på Banken. Styret har oppdatert rutiner for tildeling av inneligge i Bua på Banken, vinterstid. Informasjon rundt søknadsfrister og kriterier er lagt ut på hjemmesiden.

Parkering av hengere og båthengere er fortsatt et problem rundt på bryggene. Samme gjelder hytteeiere som setter igjen bilene på Røeverven og Setre i ukesvis. Det er satt opp skilt hvor de henvises til Banken for langtidsparkering, men vi ser at dette ikke overholdes. Flere av medlemmene har trøbbel med å parkere ved bryggen de har båtfeste, grunnet mye langtidsparkering. Styret har sjekket hjemler og funnet løsning hvor båtforeningen kan bruke parkeringsystem som følges opp av et eksternt selskap. Dette vil bli implementert i 2018.

Telebryggen gjennomfører årlig sjekk av bryggeanleggene. Forbedringspunkter fra rapport i 2017 ble tatt til følge og implementert.

Det er innhentet priser for gjennomføring av oppgradering av kraner med nye løfteåk, strukturberegninger, prøveløft og sertifiseringsdokumentasjon. Leverandør er valgt og arbeidet bestilt. Dette gjelder begge kranene på Banken samt krana på Setre.

Styret jobber med strategisk utvikling av bryggeplassene. Prosjektet skal se på hvordan båtforeningen kan utvikle antall tilgjengelige bryggeplasser samt hvordan tilfredsstille medlemmenes endring i behov.

 

Huskomiten

Gjennomført vedlikehold i 2017

Det er gjort hovedrengjøring, vinduer, nedvasking kjøkken, wc og rens av møbler, reparasjon av møbler. Det er montert bilder i lokalene.

Veranda boligdel er utbedret og det er skiftet vinduer (5 stk) på boligdel.

Varmepumpe nord er flyttet pga vibrasjoner i kontorlokaler hos leietaker.

Det gamle møtelokalet (syd) er gulv, vegger og tak er revet opp pga. fuktskader. På grunn av dårlig utvendig drenering var det betydelige fuktskader og råte i denne delen av bygget. Alt rivningsarbeid er gjennomført på dugnad, men det må påregnes kostnader i 2018 for drenering og gjeninnredning.

 

Kursvirksomhet

Det er ikke gjennomført kurs i regi av båtforeningen i 2017.

 

Utviklingskomité

Utviklingskomiteen består av styret som fordeler seg på de forskjellige aktivitetene som til enhver tid pågår.

 

Båtforeningen merker skjær

Nye båer er satt ut

1. Makker, 4. Håøya, 1. Stokkøya, 2. Arøya og 2. Siktesøya

Det har også blitt utført visuell kontroll og merking.

20 nye stenger har blitt laga, sveiset på pil og malt 2 strøk.

 

Uttak og Opptak

Uttak og opptak har gått tilfredsstillende på bryggene i 2017.

 

Banken

Banken hadde 3 lørdager med uttak i våres og 2 opptak i høst. Det var en dugnad i begynnelsen av juni da fikk vi ryddet etter båtopplag og slått gress. Moloen er blitt ferdig stilt med syresteiner i fronten mot Sandøya og brygge ved båtslipp.

Det er også lagt en stripe med asfalt bort til slipp for å slippe alt støve fra trafikken bort til slippen.

 

Setre

Uttak og opptak med mobilkran gikk som planlagt i 2017. Utgraving av fundament for molo og bryggekant fortsetter og må utbedres. Bua er fjernet og erstattet med Bua som kommunen hadde til renovasjon på kaia foran Joker butikken. Båtforeningen fikk overta denne vederlagsfritt mot av vi bekostet flytting. Den skal i 2018 få vinduer og bli pusset opp. Det er i 2017 kjøpt inn en løsning for bom på slipp på Setre. Denne blir montert i 2018.

 

Røeverven

I sommer har det vært mere gjestefortøyning av båter på Røeverven. Nivellering av flytebryggen er gjennomført

Mottaksanlegg for septikanlegg har vært lite i bruk, men fungert tilfredsstillende. Porsgrunn Kommune eier anlegget og følger det opp.

 

Havna

 

Året begynte med en litt snø, 6. januar. Ingen brøyting. Resten av januar og utover vinteren var det mest sludd og regn.

Vannet ble satt på fra kommunal kum 7. april for at hyttefolket skulle få vann. Kommunen hadde ikke tid, så den ble satt på av bryggesjef.

Sommeren har gått uten noen form for konflikter med handlende til Joker. Tilreisende har som regel hatt en person i båten mens andre har handlet. Mye bedre enn da butikken lå på torvet. Det som har irritert er at noen tar beslag i Jokers 1 times båtplasser. Dette er utenbys båter som har ligget i mange dager. Har fått tak i eierne og fått båtene bort.

Det første opptaket med båter fra flytebryggen startet 23 september. Det var «Banken» som var først ute med planlagt opptak.

Den første skikkelig frostnatten kom 30. oktober. Vannet på flytebryggen ble stengt og ledningen blåst tom. Kontaktet kommunen før stenging, da det må stenges i kommunal kum.

Det første snøfallet kom 21. nov. Bryggen ble ikke brøytet, da det var meldt 10 varmegrader 2 dager etter.

25. nov. var det 8 båter igjen på bryggen. Etter det første snøfallet har det blitt en del mildvær og bryggen er ren for snø.

Etter snøfallet i begynnelsen av november har vi hatt mildvær med kuldegrader innimellom uten nevneverdig snøfall. Reparert ytre markeringslys. Pr. 30 desember var det 7 båter igjen på flytebryggen. Det har vært noen endringer på plassene.

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om foreningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12 månedene registrert 56 823 besøk på hjemmesiden, Sidene dukker også opp når søk etter Brevik gjøres på Internett. Totalt er det registrert 934 612 treff på hjemmesiden.

 

 

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

Brevik, 21.03.2018 Vegard Heggem, sekretær

0
0
0
s2sdefault