Årsberetning 2019

Styret har i 2019 bestått av:

Leder: Karl Thomas Høgh
Nestleder: Espen Byrjall
Kasserer: Jørn Rugtvedt
Sekretær: Vegard Heggem
Styremedlem: Knut Segrov
Styremedlem/bryggekordinator: Thor Hans Østvedt
1. varamann: Henrik Tangen
2. varamann: Stian Thorsen
3. varamann: Paul Knutsen

Styret har hatt følgende komiteer:

Båekomité Lars Kristian Vrålid, Ivar Tangen og Tom Erling Olsen

Huskomité Hans Jacob Edvardsen, Inger Lill Roligheten og Tore Bøch

Valgkomité Idar Myren, Ulf Knutsen og Paal Bärwald 

Bryggesjefer Per Henry Ellingsen og Terje Larsen, Per Kolbjørn Aas, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Birger Røsvik

Brevik Båtforenings nettside: Henning Dahl

 

Styrets arbeid

Årsmøte 2019

32 medlemmer var møtt frem til årsmøte 6. mars i foreningens klubblokaler på Banken. På nettsidene ligger eget referatet fra årsmøte.

 

Styremøter

Det har vært avholdt 6 styremøter. Komiteledere og bryggesjefer har deltatt i spesifikke styremøter hvor aktuell komite/brygge er behandlet spesielt. Fremmøte til styremøter i 2019 har tidvis vært dårlig slik at både 1. og 2. vara har blitt innkalt fast til styremøtene for å være beslutningsdyktige.

Foreningen har hatt 677 medlemmer i 2019 og disponerer til sammen 475 båtplasser ved bryggeanleggene i Brevik.

 

Avtaler

Brevik Båtforening har avtaler med hhv Grenland Havn for leie av bryggeanleggene på Setre, flytebrygga i havna, Rådhusbrygga og Røeverven og Porsgrunn Utvikling for Banken syd og nord. Avtalen med Porsgrunn Utvikling ble fornyet våren 2019 som en 5 års forlengelse av eksisterende avtale. Styret planlegger og ønsker en dialog med Porsgrunn Utvikling for hvordan videreutvikle Banken-området.

Styret har gjennomført en felles teknisk befaring av våre bryggeanlegg sammen med Grenland Havn september 2019. Grenland Havn oppsummerte befaringen i en rapport. Rapporten og konklusjoner ble gjennomgått i et påfølgende samarbeidsmøte i slutten av oktober. Her ble også avtaleverket gjennomgått og det ble etablert en felles forståelse av ansvarsfordeling når det gjelder vedlikehold og oppgraderinger. Det ble skrevet et møtereferat med saker for oppfølging fra begge parter.

Brevik Båtforening er også invitert av Grenland Havn til å uttale seg om bua på Røeverven som sannsynlig vil bli revet på bakgrunn av svært dårlig vedlikehold. Brevik Båtforening benytter ikke bua i dag og har tilbakemeldt at vi ikke ser behov for å overta ansvaret for bua fremover.

Brevik Båtforening mener det er etablert et godt samarbeidsforhold med Grenland Havn.

Telebryggen gjennomfører årlig sjekk av bryggeanleggene. Forbedringspunkter fra rapport i 2019 er implementert.

 

InfoMarina

InfoMarina er båtforeningens system for medlemsregister og båtfester. Kontingenter og festeavgifter ble sendt ut i midten av mars med forfall i april. Totalt 575 fakturaer. De fleste ble sendt ut pr mail. Styret erfarer at det er svært krevende å innkreve betalinger innen forfall og det er gjennomført mange runder med purringer. I juni var fortsatt over 100 fakturaer ikke betalt. Styret vil derfor i 2020 legge oppfølgingsarbeid rundt ubetalte kostnader til eksternt selskap.

 

Strøm

Forbruk av elektrisitet har økt gjennom siste årene. Dette skyldes at flere båter har behov for strøm samt at forbruksmønsteret på strøm har endret seg. Uttak av strøm vinterstid er vanskelig å følge opp og brukes uten at det klareres med bryggesjef. Klistremerker med informasjon er hengt opp ved strømuttak. Det er besluttet begrensninger i tilgangen til strøm og uttak skal kun gjelde medlemmer med båt liggende ved våre egne brygger. Styret jobber videre med oppgradering av anlegget og erkjenner at forbruksmønster og forbruk vil fortsette å øke i årene som kommer. For å møte behovet til våre medlemmer med båt ved våre brygger vil styret jobbe med strømløsninger ved våre brygger som blant annet inkluderer strøm-avlesning med betalingsløsninger (RFID, mobil etc) for eksisterende anlegg.

 

Rådhuset

Styret har jobbet med implementering av utriggere og ny bryggefront foran Rådhuset i Brevik. Saksgang i denne prosessen har vært mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Bryggeløsning ved Rådhuset er omtalt i gjeldende reguleringsplan for Brevik hvor det spesifikt står at fortøyningsbommer kan maks være 7 meter lange. Båtforeningen ønsker 10 meter, tilsvarende lengde som på Røeverven. Opprinnelig søknad som ble sendt til Porsgrunn kommune januar 2019 ble underkjent og returnert. Sweco ble i mai engasjert for å hjelpe båtforeningen i søknadsprosessen videre inkludert dispensasjons- og ny byggesøknad til kommunen, nabovarsel etc. Per februar 2020 ligger søknaden nå for behandling i fylkeskommunen og båtforeningen avventer svar fra kommunen. Bestilling av utriggere vil ikke skje før godkjenning foreligger. Montering av utriggere kan gjøres selv om det ligger båter ute.

Utbedring av kaifronten har ikke vært avhengig av byggesøknaden og det ble i uke 6 montert ny skansekledning på fronten mot Sjøloftet. Samtidig ble skinnen for fortøyningsbommer montert. Nordocs har også satt opp nye strømsøyler med vannposter langs bryggen.

 

Røeverven

Fendringslistene montert på fortøyningsbommene på Røeverven har ikke vært «farge-sikre», det vil si at båtforeningen har hatt utfordringer ved at båter har fått smittet svarte striper fra fenderlistene. Dette er tatt opp med Parma som leverandør og foreningen har inngått en avtale hvor det kjøpes og monteres en ny type list og eksisterende fenderlister sendes i retur som en pante-løsning. Status for dette er at ny fenderbelistning er mottatt. Fjerning av eksisterende fendring og montering nye lister vil skje i løpet av våren 2020 før båtuttak.

Veien ned til Røeverven og plassen på Røeverven blir jevnlig gruset pga mye utrenning av vei og dannelser av vanndammer på plassen. Styret besluttet sammen med Bryggesjef en utbedring som ble gjennomført før opptak 2019.

 

Banken

For Banken Nord ble det våren 2019 foretatt en utbedring av bryggefronten nærmest båt-slippen som gjør det mulig for større båter å fortøye langsetter.

Banken syd har senhøsten 2019 gjennomført en forbedring ift løsning for felles moring og akter-fester. Tidligere har det ikke vært anledning til å montere bøyer, men kun mulig å ha ankertau. Dette har vært krevende og utfordrende spesielt ved vind og i dårlig vær. Båtforeningen har derfor inngått avtale med ØPD for ny fortøyningsløsning som består av nedsenket rør med ferdig påmonterte fortøynings-bøyer til hver båt. Opprinnelig plan var å ha dette ferdig våren 2019, men forsinkelser medførte at dette ble utsatt til senhøsten 2019. Gamle anker og moringsløsninger er blitt fjernet fra havnebassenget og nye morings-rør er lagt ut for begge bryggesidene. Fortøyningsbøyer er bestilt og blir montert ferdig i løpet av mars 2020. Breddemål for båtplasser er samtidig gjennomgått og justert iht behov, det vil si større båter ytre banken og mindre båter på kransiden.

 

Setre

Innfestningsanordningen for wire-løsningen sydlige havnene på Setre begynner å bli dårlig og krever oppgradering. Styret vurderer alternative løsninger som erstatning for dagens løsning for akter-fortøyning. Et av alternativene som er vurdert er å ha utriggere med da kun på en side av båten (to båter i samme bås). Før beslutning vil båtforeningen også vurdere samme løsning som gjennomføres for Banken syd.

Det har vært en del utfordringer med slitasje på brygge anleggene på Setre. Molo og bryggefront raser. Dette er GH sitt ansvar og styret følger dette opp mot GH. Flytebrygge er ikke sterk nok, noe som gir stor slitasje på brygger og utriggere og store utgifter til moringer. Det er besluttet å hente derfor inn tilbud på tilstrekkelig bølgebryter. 

I 2019 er det foretatt mer enn 49 endringer av båtplasser hvor av ca 16 har byttet til ny plass internt, det har vært tildelt 6 midlertidige låne plasser for sommeren og 27 oppsagte plasser er fordelt på medlemmer på ventelisten.

Telebryggen gjennomfører årlig sjekk av bryggeanleggene. Forbedringspunkter fra rapport i 2019 ble tatt til følge og implementert.

 

Årsrapport fra komiteer og brygger

Huskomiteen

Gjennomført vedlikehold 2019:

  • Hovedrengjøring, vinduer, nedvasking kjøkken, wc og rens av møbler.
  • Bad hos leieboer nord er renovert. Det er lagt nye fliser på gulv, platelagt vegger, benkeplater og elektrisk.
  • Varsling for vannlekkasje i selskapslokaler er byttet ut.
  • Flaggstang er skrapet og malt.
  • Brannmeldere er byttet ut i hele bygget.
  • Det er utført service på varmepumper 3 stk. Varmepumpe i 2. etg nord begynner å svikte og må antagelig skiftes etter hvert.
  • Oppvaskmaskin; måtte skifte ut deler av elektronikken.
  • Vegg nord er blitt malt. Store deler av veggen var råtten og kledning er skiftet. Veggene er grunnet med visir og malt 2 strøk.
  • Gjerde mot sjøen og ved gårdsplass er gjort ren for maling, grunnet og malt 2 strøk.

Plan for vedlikehold og utbedringer i 2020:

Hovedrengjøring selskapslokaler. Nedvasking av kjøkken, vinduer, gulver og møbler. Vegger vaskes og flekkes med maling etter behov som tidligere år.

Spisestoler i selskapslokalet må skiftes ut. Stolene som er der nå har vært vedlikeholdt ved at det har vært et reservelager. Nå er det tomt for reservedeler. Nye stoler må tåle hard bruk.

Gulvvaskemaskin for å få gjort grundig rengjøring av gulvbelegg i selskapslokalene.

Soverom 1 etg sør/vest må rives og innredes på nytt på grunn av råte og fukt. Rivningsarbeide er påbegynt på dugnad. Nytt gulv og nye vegger må monteres, og montering av el- anlegg.

Maling vegg vest har behov for maling og utskifting av noen bord. Hus komiteen velger å utsette maling av denne til 2021.

 

Kursvirksomhet

Det har ikke vært gjennomført kurs i regi av båtforeningen i 2019

 

Båtforeningen merker skjær

Båekomiteen har i 2019 bare gjort visuell kontroll i Skjærgården. Foreliggende rapport fra Skjærgårdstjenesten båt er at merkingen ser bra ut. Det er gjort noen anmerkninger og kartlegginger for utbedringer i 2020.

 

Banken

Vi hadde 3 lørdager med uttak i våres og 2 opptak i høst. Dugnad ble gjennomført på våren. Det er montert lysmast ved den nye slippen på Banken Nord. Det blir montert fortøyningsbøyer i Banken Syd vinteren 2019/2020. Kranene fått nye aluminums åk og stropper.

 

Setre

Generelt så har uttak og opptak med mobilkran/kranbil gått som planlagt. Som vanlig er det en god dugnadsgjeng som stiller opp ved behov.

Den nye bua er pusset opp og tilpasset foreningens bruk. Noe arbeid gjenstår og er overført til 2020. Gammel bu er revet og kastet. Det er kjøpt nye aluminiums løfteåk og stropper til kran.

 

Røeverven

Antageligvis har det grunnet været, vært færre sommergjester på gjeste anlegget i 2019 enn i 2018. Fortsatt må ca 30% av gjestene minnes på at de må betale. Det er også implementert betalingsmulighet via VIPPS for Røeverven (som også kan brukes andre steder i Båtforeningen). Det har vært utfordringer mtp parkering og innkreving av betaling for bruk av strøm og vinteropplag ved Røeverven. Det har også i år vært flere tilfeller av båter som legger seg i lang tid og bruker gjesteplasser og faste bryggeplasser. En større båt uten motor ble til og med tauet hit fra Bamble for å bli lagt der i lengre tid.

Veien ned til Røeverven og plassen på Røeverven blir jevnlig gruset pga mye utrenning. Det er dårlig drenert mot den nye bryggekanten på Røeverven slik at det samler seg mye vanndammer på overflaten. Veien blir stadig vasket bort grunnet manglende drensrør og grusing. Styret besluttet sammen med Bryggesjef en utbedring som ble gjennomført før opptak. Overflaten på Røeverven samt veien ned ble gravd bort, det ble lagt drensrør, grøftet samt forskjellig kvalitet på grus for å oppnå tilstrekkelig drenering. Utbedringen har vist seg gjennom høsten å være vellykket.

 

Havna

Året begynte med snø, masse snø. Bryggen blir måket  med egen freser. I Mars hadde vi noe problem med en seilbåt som hadde lagt seg til på bryggen. Vedkommende ble vist bort.

Vannet ble satt på i april av kommunen. Hele bryggen er vasket med terrassevasker.

Gjennom sommer ble det mottatt noen få klager på at feriefolket legger fra seg båten på privat plass på flytebryggen når de skal handle. Det er ikke noe stort problem, da det som regel er en person igjen i båten.

Det har vært litt problemer med uvedkommende fra et nærliggende bygg som legger fra seg båter vilkårlig på bryggen.

I september ble det gjennomført kontroll på flytebryggen av Telebryggen. Alt OK.

Vannet på flytebryggen ble stengt i. oktober. Ledningen er blåst tom. Kontaktet kommunen før stenging, da det må stenges i kommunal kum.

Det er montert livredningsbøye på midtre lysstolpe.

Det er fortsatt 9 båter igjen på bryggen pr. 31/12-2019.

 

Nettsiden: www.brevikbaatforening.com

Informasjon om foreningens aktiviteter og styrets arbeid blir lagt på nettsiden. Det er de siste 12 månedene registrert 39 740 besøk på hjemmesiden. Sidene dukker også opp når søk etter Brevik gjøres på Internett. Totalt er det registrert 540 993 treff på hjemmesiden.

 

Det er i mange år sagt at foreningen er tuftet på dugnad og at dugnadsånden er stor. Det viser seg ved arrangerte dugnader på bryggene møter få opp utover bryggesjefer.. Dugnadsånden er stor blant disse, men kanskje ikke stor mtp antallet medlemmer i foreningen?

Styret vil takke bryggesjefer og øvrige komitémedlemmer for godt utført arbeid.

Brevik, 04.03.2020  Vegard Heggem, sekretær

 

0
0
0
s2sdefault