Referat fra årsmøte 2008

 Årsmøte 2008 var annonsert i distriktets 3 aviser og på foreningens nettside.
29 medlemmer var møtt fram til årsmøtet 13. februar kl. 19:00 i foreningens klubblokale på Banken.
Leder Carsten Ingar Albretsen ønsket velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Årsmøte valgte Carsten I. Albretsen til møteleder og Thrond Dahl til møtereferent.
Per Aas og Leif Halvorsen ble valgt til å underskrive protokollen.

1. Årsberetning 2007

Sekretæren gikk gjennom styrets årsberetning for 2007. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

2. Årsregnskap 2007 og budsjett 2008

Kasserer gikk gjennom foreningens årsregnskap og budsjett. Foreningen har en meget solid økonomi og gav enstemmig tilslutning til å innfri foreningens gjeld når det økonomiske oppgjør finner sted med Grenland Havn i 2008. Årsregnskap for 2007 og budsjett for 2008 ble enstemmig godkjent.

3. Fastsettelse av kontingent, feste - og opplagsavgift, samt andre avgifter og påfølgende års
kontingent
Forslag fra styret: Medlemskontingenten og opplagsavgiften forblir uendret.
Forslaget enstemmig vedtatt.

4. INNKOMNE FORSLAG
3 innkomne forslag.

- Styret har vurdert godtgjørelse til bryggesjef og er av den oppfatning at godtgjørelsen bør heves fra kr 3.000 til kr 5.000 pr. år. Forslaget enstemmig godkjent.

- Odd Busk fremmet forslag om obligatorisk registrering i Båtregisteret for båtplass i foreningen. Uidentifiserte båter skaper problem for bryggesjef og mye arbeid med eventuelt å finne eier. Det ble mange innspill til dette forslaget og årsmøte gav uttrykk for at styret må bruke mer tid på forslaget. Leif Halvorsens forslo at det nye styret ser på saken og kommer tilbake på neste årsmøte med et konkret forslag til løsning for bedre identifisering av båt tilhørende medlem i Brevik Båtforening.

- Ole M. Kristiansens beskrivelse av grisekjøring i Havna skaper irritasjon og harme. Spesielt småbåter får ublid behandling på grunn av stor bølgegang. Lite blir gjort og situasjonen er uholdbar. Et forslag var å ekskludere medlemskap i foreningen ble ikke godkjent. Årsmøte gav enstemmig tilslutning til å ta initiativ til skilte innløpet til Havna, med henstilling til å vise aktsomhet og lav fart i havneområdet. Styret fikk derfor i oppdrag av årsmøte å finne en løsning og skal i den forbindelse ta kontakt med aktuelle aktører. Det ble nevnt Havnevesenet, Politiet, Brevik Vel, Eidangerfjordens Venner og Diplomis.


5. Valg
Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Lars Kristian Vrålid.
Følgende ble valgt:

Styret 2008:

 Leder

Carsten Ingar Albretsen

 Nestleder

Per Aas 

 Kasserer

Jørn Rugtvedt

 Sekretær

Vegard Heggem 

 Styremedlem

Hans Nordstrøm

 Styremedlem

Tore Bøch

 Styremedlem

Odd Busk

 1. varamann

Knut Segrov

 2. varamann

Bjørn Hilstan

 3. varamann

Hans Jacob Edvardsen

 Revisor

Harald Pettersen


Morten Andreassen

 Varamann

Tore Fosse

- Det ble gjenvalgt på hele styret bortsett fra sekretær. Thrond Dahl takket for seg etter to år, mottok blomster fra leder og ønsket det nye styret lykke til.

- Torfinn Kittiilsen registrert nok et år uten medlemsmøte. Han etterlyste en mer aktiv holdning til dette og spesielt nå med krav om båtførerbevis. Foreningen bør være mer aktiv og ta initiativ til kurs i foreningen for båtførerbevis. Leder orientert om lav deltakelse i foreningen når medlems - og temakveld er forsøkt. Det nye styret skal på se på muligheter til å arrangere aktiviteter i foreningen, spesielt i forbindelse med båtførerbevis.

-Det fremkom spørsmål om flere båtplasser lengre nord på banken og styret har dette under kontinuerlig vurdering.

-Tungtrafikken til øya blir sterkt begrenset idet laste- og lossearbeidet når er omplassert til Stoa.

Leder Carsten I. Albretsen takket for fremmøtet og lot ordet være fritt.

Thrond Dahl, ref.


Per Aas                                       Leif Halvorsen

sign                                             sign

0
0
0
s2sdefault