Referat fra styremøte 17.12.2008

Referat fra styremøte i Brevik Båtforening.
Tid: Onsdag 17.12.08, kl. 1900-2100.
Sted: Sjøloftets møtelokaler.
Fremøtte: CI.Abretsen, Per Aas, Tore Bøch, Knut Segrov, Klaus Tangen, Jørn Rugtvedt, Halvor Rogn, Birger,  Hans Nordstrøm, Per Henry Ellingsen, Vegard Heggem.

Saksliste
1. Skriv og referater
2. Flytebryggesaken "Flyter videre" !
3. Banken og utviklingsprogrammet
4. Budsjett for 2009
5. Bryggesjefenes forslag til utbedringer/vedlikehold
6. Båekomiteens organisasjon/økonomi
7. Rødvervenplanen
8. Eventuelt

1. Skriv og referater
Ref. tidligere skriv vedrørende prioritet av opplagsplass til medlemmer med båtfeste kontra medlemmer uten båtfeste. Styret formulerer et forslag til årsmøtet om vedtaksendring slik at medlemmer med båtfeste skal ha fortrinnsrett på opplagsplass fremfor medlemmer som ikke har båtfeste, men som ønsker opplagsplass,
Foran årsmøte i februar må valgkomiteen komme med kandidater til vervene som skal på valg. Vervene er Bryggekoordinator,nestleder samt at styreplassen til Odd Busk må på valg.

2. Flytebryggesaken
Saken står stort sett stille, selv etter flere initiatv fra Båtforeningens side. Etter siste samtale på Havnevesenets kontor, har styret i Brevik Båtforening drøftet hva som kan gjøres for å løse problemet hurtigst mulig. Styret har kommet rettet et brev til Grenland Havn hvor følgende forslag legges frem:
Alt.1 Brevik Båtforening kjøper en ny flytebrygge til 48 plasser og at Grenland Havn ikke krever høyere leie enn hva som gjelder pr.dato. Når bryggen er nedbetalt, kan eventuell endring av leie diskuteres. Brevik Båtforening er interessert i at utliggerne som ikke er kondemnable på den gamle flytebrygga tas vare på for å brukes i båthavner som for eksempel Banken, Røeverven og Rådhusbrygga. Brygga forøvrig forsøkes solgt.
Alt.2 Grenland Havn kjøper ny brygge som erstatter den gamle, eller kjøper en enhet for indre havn som er noe mindre enn den eksisterende, og en enhet som Brevik Båtforening forsøker å plassere på Setrebrygga.
Dette som en forutsetning av at Grenland Havn betaler det de skylder Brevik Båtforening slik avtalen er.
Grenland Havn har ikke tatt stilling til alternativene men er blitt enige med Båtforeningen om å drøfte alternativene i et nytt møte 9.Januar 2009. Fra Båtforeningen møter Lede, Nestleder og kasserer.

3. Banken og utviklingsprogrammet.
Det er hentet inn tre tilbud for å rette opp steinene og hindre at de igjen sklir ut, samt gi Banken en generell forskjønning og legge til rette for parkering på Banken nord. De tre tilbudene er evaluert og det ble vedtatt at KB-maskin for jobben med å fikse og forskjønne området på Banken.
Det er hentet inn tre tilbud for å bytte fortøyningsfester på Banken Nord samt legge nye uteliggere. De tre tilbudene ble evaluert og det ble vedtatt at uteliggere skal legges på Banken Nord av Telebryggen AS.
Videre ble det gitt innspill til budsjettet for 2009. 5000 kr må settes av til drift av Traktor, 10.000 kr må settes av til dugnad og generelt vedlikehold. Kasserer sjekker fjorårets kostnader mtp sertifisering av kraner.

4. Budsjett for 2009
Budsjett for 2009, regnskap for 2008  og årsberetning må være ferdig innen neste styremøte i Januar.

5. Bryggesjefers forslag til utbedringer/vedlikehold
Rødvervenplanen foreligger, utbedringer og vedlikehold blir omfattet av denne.
Setre, inget spesielt
Banken, omhandlet i sak 3.

6. Båekomiteens økonomi
Båekomiteen har så langt i år fått inn 85.000 kr fra Gjensidigefonder og Trygghetsfondet til IF. I desember fikk de itillegg 50.000 kr fra Gjensidigefondet. Pengene er øremerket Båemerking og merkingen skal dokumenteres med bilder og teks og sender til Gjenside og IF. Er ikke pengene gått til båemerking trekkes pengene tilbake. Alle midlene brukes ikke opp i 2008 og det gjøres derfor avsetninger i regnskapet slik at pengene øremerkes og brukes etter 2008.

7. Rødvervplanen
Litt misforståelser og sen utsending av agenda gjorde at planene ikke ble gjennomgått. De blir presentert på neste styremøte i Januar.

8. Eventuel.
Det var ingen saker under eventuelt.

ref.  Vegar Heggem

0
0
0
s2sdefault