Referat fra årsmøte 2010

Årsmøte 2010 var annonsert i distriktets 3 aviser og på foreningens nettside. Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 32 medlemmer var møtt fram til årsmøte 17. februar kl. 19 00 i foreningens klubblokaler på Banken.
Leder Carsten Ingar Albretsen ønsket velkommen. Årsmøte valgte Carsten Ingar Albretsen til møteleder og Vegard Heggem til møtereferent. Frank Søtvedt og Grethe Skjønstad ble valgt til å underskrive protokollen.

1. Årsberetning 2009

Sekretær gikk gjennom styrets årsberetning for 2009.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Det ble av årsmøtet kommentert at resultatet av forskjønningen av Banken ble særdeles bra.

2. Årsregneskap 2009 og budsjett 2010

Kasserer gikk gjennom regnskap for 2009.
Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent.
Kasserer gikk gjennom forslag til budsjett for 2010.
Forslat til budsjett for 2010 ble enstemmig godkjent.

3. Fastsettelse av kontingent, feste og opplagsavgift samt påfølgende års kontingent

Forslag fra styret: kontingenter og opplagsavgifter forblir uendret.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

4. Innkomne forslag

Det var kommet inn to forslag fra medlemmene samt et fra styret.

Forslag 1.
Det var kommet inn forslag om at Båtforenningen bør legge til rette for utleie av Banken til Bobiler.
Styret anbefalte årsmøtet å ikke godkjenner at styret skal jobbe videre med dette. Årsak er at området eies av kommunen og at Båtforeningen ikke har slik råderett over området.
Årsmøtet fulgte styrets anbefaling.

Forslag 2.
Det var kommet inn forslag om at Valgkomiten, som årsmøtet velger, skal bestå av en representant fra Setre, en fra Sentrum og en fra Øya.
Styret anbefaler at løsningen tilstrebes av årsmøtet hvert år, men anbefaler at årsmøtet 2010 ikke vedtar forslaget da det er vanskelig nok å få tillitsvalgte som det er.
Årsmøtet fulgte styrets anbefaling

Forslag fra Styret.
Styret fremmer forslag om at de som har båtene sine ute om vinteren og ikke i opplag skal betale samme avgift som for båt i opplag. Årsak til dette er kostnadene uteliggerne påfører Båtforeningen som følge av økt belastning på bryggene som følge av is, vær og vind om vinteren.
Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag.

5. Valg

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Geir Aasoldsen. Det var ingen benkeforslag til vervene og følgende ble valgt:

STYRE 2010

Leder Espen Byrjall
Nesteleder Karl Thomas Høgh
Kasserer Jørn Rugtvedt
Sekretær Vegard Heggem
Styremedlem Knut Segrov
Styremedlem Odd Angelsen
1. Vara Olav Haugene
2. Vara Carsten I. Albretsen
3. Vara Hans Jacob Edvartsen
Revisor 1 Harald Pettersen
Revisor 2 Morten Andresen
Revisor vara Tore Fosse

I tillegg er Tore Bøch Styremedlem/Bryggekoordinator. Han ble valg på årsmøtet 2009 for to år.

Videre består komiteene av følgende personer etter valget:

Huskomite

Leder Hans Jacob Edvardsen
Tore Bøch
Inger Lill Roligheten

 

Båekomite

Leder Lars Vrålid
Ivar Tangen
Tom Erling Olsen

 

Festkomite

Leder Jan Erik Bøch

Valgkomite

Leder Geir Weber-Sørensen
Sverre Smemo
Paal Bärwald

 

Det ble avslutningsvis overrakt blomster og takk til Carsten I Albretsen og Per Aas for mange års innsats som henholdsvis Leder og nest leder av Båtforeningen.
Avtroppende Leder Carsten Ingar Albretsen takket for fremmøte og lot ordet være fritt

Vegard Heggem, ref.
0
0
0
s2sdefault