Referat fra møte med Grenland Havn 23.06.2010

Sted : Grenland Havn sine kontorer
Tilstede: Jan Skarding (GH), Espen Byrjall (BB), Jørn Rugtvedt (BB), Vegard Heggem(BB)

Agenda:

1. Introduksjon
2. Prosesser/saksgang GH <-> BB
3. Pågående saker

1. Introduksjon

Bakgrunn for møtet var introduksjon av ny leder i Brevik Båtforeningen samt behov for klargjøring av prinsipper og saksgang i prosesser mellom Grenland Havn (GH) og Brevik Båtforening (BB). Espen Byrjall er ny leder av BB og vil være primære kontaktpunkt for BB. Kontaktpunkt på GH sin side er Jan Skarding. Asbjørn Høyer vil også bli involvert i teknisk saksbearbeiding.

 

2. Prosesser/Saksgang GH <-> BB

GH har inngått driftsavtale med BB på vegne av Porsgrunn kommune som er grunneier. BB skal stå for drift og vedlikehold av småbåthavnene i Brevik.
BB forholder seg til GH når det gjelder investeringer i småbåthavnene. BB står for gjennomføringen av investeringer så fremt ikke størrelsen på investeringen gjør at den må følge prinsipper om offentlig anskaffelser. Ved konseptuelle endringer av utforming av småbåthavnen vil også Porsgrunn Kommune involveres.
1.Oktober hvert år gir Brevik Båtforening budsjett innspill til GH. Innspillet må inneholde en teknisk beskrivelse, eventuelt målsatt skisse samt et kostnadsoverslag og budsjett som viser nedbetalingsplan og kapasitet. GH bruker oktober-november til behandling av innspill som deretter vedtas av styret i GH i desember. GH legger dette deretter inn i sin rullerende 4-års budsjettplan. BB har i tillegg rett til å finansiere investeringer på eget initiativ.

3. Pågående saker

Rødverven.
Utbedring av Rødverven har tidligere vært fremmet som nødvendig investering. GH har ikke satt dette opp i sin 4-års budsjettplan. Årsaker er blant annet andre aktiviteter (Full City bl.a.) og at underlaget fra BB ikke var tilstrekkelig. Manglende dialog rundt dette har ført til at saksgang er forsinket. Rødverven saken er utviklet seg til å bli to separate saker;

a) Rødverven Utbedring hvor eiendommen frem til og med bryggekant må utbedres samt
b) Rødverven Utbygging hvor det planlegges bølgebryter ut i vika samt utriggere.
Rødverven Utbedringen er så omfattende at GH skal håndtere den etter prinsipper om offentlige anskaffelser. GH sier i møte at det samme problemet har oppstått på bryggekant foran Brannstasjonen i Brevik og at det må prioriteres høyt. BB kom med innspill om at det også haster for Rødverven samt midler kan spares ved å gjøre de to like jobbene samtidig av samme firma. På denne måten spares forarbeid samt kostnader ved mobilisering av entreprenør. GH skal forsøke å ta dette inn i prosessen som pågår med kaifront ved Brannstasjon.

Rødverven Utbyggingen må legges frem igjen av BB med målsatt skisse. Dette må gjøres innen 1.oktober. Etter en eventuell godkjenning hos GH må utbygging søkes godkjent av Porsgrunn Kommune fordi det er en strukturell omlegging av området.

I tilegg ble GH informert om BB sine planer om omlegging av alle båtplasser til båtplasser med utriggere.

Det ble avtalt et oppfølgingsmøte 17.august i år hvor følgende saker er tema:
-Søknad om investeringer til Rødverven Utbyggingen
-Tilbakemelding om at Rødverven Utbedringen tas sammen med utbedringen av bryggekant ved Brannstasjonen
-Fastsettelse av tidspunkt for når eventuelt Rødverven Utbedringen kan startes slik at BB kan planlegge opptak på Rødverven slik at opplag ikke står til hinder for Utbedringen. En mulighet er at båtene blir tatt opp på Banken denne vinteren slik at utbedringen kan gjennomføres.

 

Kopi: GH v/Jan Skarding

Ref. Vegard Heggem

0
0
0
s2sdefault