Vedtekter for Brevik Båtforening

Etablert 1935
 Image
Revidert april 2005

 

 

1. Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Brevik Båtforening, og dens initialer er B.B.

§ 2. Foreningens formål er å samle båtinteresserte i Brevik og omegn i arbeidet for å bedre båt- og opplagsplasser ved Brevik brygger, samt å samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.

2. Medlemskap

§ 3. Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert i Brevik og omegn som vil arbeide for Båtforeningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Styret kan i den utstrekning det er plass, oppta andre medlemmer, fortrinnsvis innen Porsgrunn kommune. Bryggeplass og/eller opplagsplass betinges av medlemskap. Medlemmene plikter til enhver tid å gi kasserer riktig adresse og telefonnummer eventuelt e-postadresse.

§ 4. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, skader foreningen, eller som ikke overholder foreningens vedtekter og reglement, kan av styret, etter gitt advarsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§ 5. Medlemmer eller andre som har ydet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

3. Kontingent

§ 6. Medlemskontingent samt feste- og opplagsavgift følger kalenderåret, og de forfaller til betaling ifølge fakturafristen. Hvis kontingent og avgifter ikke er betalt innen 1. mai etter purring, mister man sitt medlemskap. Purregebyr fastsettes av styret.

§ 7. Styrets 6 medlemmer samt bryggesjefene har én fri båt- og opplagsplass (utendørs).

§ 8. Medlemskontingent, feste- og opplagsavgift, samt andre avgifter fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.

4. Foreningens organer

§ 9. Brevik Båtforenings organer er:
1) Årsmøtet
2) Styret
3) Faste komiteer

§ 10. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen februar måneds utgang. Medlemmene innkalles med minst 2 ukers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt hvert enkelt medlem.

§ 11. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

§ 12. Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1)

a) Valg av dirigent.
b) Valg av referent.
c) Valg av 2 til å underskrive protokollen.

2) Styrets årsberetning.

3) Regnskap, fremlagt i revidert stand, og budsjett.

4) Fastsettelse av kontingent, feste- og opplagsavgift, samt andre avgifter og påfølgende års kontingent.

5) Innkomne forslag.

6) Foreta valg på:

a) Leder for ett år.
b) Styremedlemmer og varamenn til styret. Styremedlemmene velges for to år, og således at det hvert år uttrer 2 styremedlemmer (gjenvalg er tillatt).
c) Valg av bryggekoordinator for 2 år.
d) 3 varamenn til styret velges for ett år.
e) Valgkomité på 3 medlemmer.
f) 2 revisorer og 1 varamann.
g) Andre komiteer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 10. Valget avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 13. Brevik Båtforening ledes av et styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og bryggekoordinator. 1. vara møter fast til styremøte.

§ 14. Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret utnevner bryggesjefer for 2 år av gangen. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver. Styret bestemmer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangement i foreningens regi skal holdes. Styret holder møter så ofte leder finner det nødvendig eller minst 3 av styremedlemmene krever et styremøte. Styre skal fremlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 15. Komitéene skal i god tid før årsmøtet sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet.

5. Ekstraordinært årsmøte

§ 16. Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/6 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

6. Diverse

§ 17. Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening, må behandles på årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.


§ 18. Forslag til endring av eller tillegg til disse lover, forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er nevnt i § 11 foran. Vedtak må fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 19. Oppløsning av Brevik Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Eventuell kapital disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall etter innstilling av det sittende styret.

 

REGLER FOR SMÅBÅTHAVNENE I BREVIK

 • I tidsrommet 1. juni - 1. oktober skal opplagsplassene være ryddet og fri for båter. Oversittes fristen, kan båtene fjernes på eierens bekostning, uten nærmere varsel. Styret kan gi dispensasjon etter skriftlig søknad. Fremleie av båtfeste eller opplagsplasser er ikke tillatt.
 • Det er ikke adgang til å sitte med båtfestet mer enn ett år etter avhending av båt. Båtforeningen disponerer plassen i denne perioden. Medlemmer som kommer i en slik situasjon, skal straks melde fra til bryggekoordinator.
 • Det er oppnevnt bryggesjefer ved samtlige brygger. Der det er opplagsplasser i forbindelse med området, er det bryggesjefen som skal anvise hvor båtene skal plasseres.
 • Ankerfeste skal være koblet til forsvarlig oppankring. Hanefot for båter med tverr akterende. Det er ikke tillatt å bruke fester som flyter på vannflaten. Hvis annet feste ønskes, skal det konfereres med bryggesjefen. Det er påbudt å være skikkelig fendret, minst 4 fendere på hver side, små båter noe mindre, men alt i samråd med bryggesjefen. Båteiere skal, innen rimelig tid, utføre pålegg fra bryggesjefene vedr. akterfeste, antall fendere osv. I fall dette ikke skjer, er det bryggesjefenes plikt å rapportere til styret.
 • Bryggeplass under kraner skal kun brukes til «av- og påstigning». Kranene skal til enhver tid være klare for hurtig bruk, som f.eks. ved lekkasje, mindre havari osv.
 • Enhver er ansvarlig for rydding av opplagsplassen. Søppel og annet avfall fra båtpussen fjernes og legges i de utsatte søppelkasser. Opplagsmateriell skal fjernes straks båtene er sjøsatt. Spillolje samles i fat som er merket til dette formål. Det er forbudt å kaste avfall og skrot i havnebassenget.
 • Brudd på reglementet kan føre til at man mister medlemskap.
 • Det er forbudt å parkere bil og andre kjøretøyer ved båtfestene utenom ved av- og påstigning. Man må benytte vanlige anviste parkeringsplasser.
 • Bryggesjefen i samråd med styret fastsetter dager for opp- og utsetting av båter.
 • Båtforeningen er ikke ansvarlig for brann eller annen skade som oppstår på opplagsplassene og ved båtfestene. Det samme gjelder for skader som måtte oppstå ved opplag og utsetting av båter.
 • Båteieren er pliktig til å holde regelmessig tilsyn av båten for å unngå skade på andres båter.
 • For å utnytte bryggeplassene på en best mulig måte, kan bryggekoordinator pålegge leier av båtplass å flytte sin båt til annen anvist plass. Skriftlig melding vil da bli gitt til båteieren.
 • Dersom et medlem anskaffer seg større båt enn plassen tillater, kan vedkommende ikke automatisk regne med å bli tildelt ny, større plass. Skriftlig søknad om ny plass må da sendes bryggekoordinator.
 • Det er strengt forbudt å bruke oppvarming av noen art tilkoblet bryggenes strømforsyningsnett, i eller ved båter i ordinært opplag. Unødig forbruk av vann må unngås.
 • Båtforeningens kraner kan kun kjøres av bryggesjefer eller andre som er godkjent av styret.
 • Medlemmene plikter å følge med på oppslagstavlene ved bryggene.


BRYGGEKOMITÉEN

For å få oversikt over tildeling og utnyttelse av bryggeplassene, gjelder følgende retningslinjer:

 • Bryggekomiteen består av bryggekoordinator og bryggesjefer. bryggekoordinator er komiteens leder.
 • Bryggekoordinator har ansvar for utnyttelsen og plasseringene ved bryggene.
 • Koordinatoren har ansvaret for at søkere til bryggeplasser registreres og at tildelingen av plasser gjøres i henhold til plasseringen på ventelistene og båtens mål.
 • Koordinatoren skal ha oversikt over alle foreningens bryggeplasser og hvem som er plassert ved bryggene.
 • Før hver sesong, eller ved behov, skal bryggekomiteen ha møte for å klargjøre plasseringene ved bryggene.
 • Koordinator skal ha melding fra bryggesjefene når en plass blir ledig.
 • Koordinatoren meddeler bryggesjefene og kasserer om hvem som etter ventelisten skal tildeles plass. Han sender melding til søkeren om tildelingen og henviser til bryggesjefene.
 • Oppsigelse av båtfeste sendes skriftlig til bryggekoordinator.


INSTRUKS FOR BRYGGESJEFER

 • Bryggesjefene har utøvende myndighet på brygger og opplagsplasser.
 • I de respektive småbåthavner skal bryggesjefene føre tilsyn med båtfester og opplagsplass, samt kraner og annet utstyr tilhørende havneanlegget. Bryggesjefene skal videre anvise båtfeste og opplagsplass etter bryggekomitéens bestemmelse.
 • Bryggesjefene skal påse at alle båter i havnen til enhver tid er fortøyd forsvarlig og utstyrt med tilstrekkelig antall fendere.
 • Bryggesjefene er ansvarlig for at reglementet overholdes, og at det er god orden ved anlegget.
 • Bryggesjefene, i samråd med styret, fastsetter dager for opp- og utsetting av båter.
 • Bryggesjefene skal ha oversikt over hvem som til enhver tid har båtplass ved sin brygge. De skal sørge for at kasserer og bryggekoordinator får oppgave over hvem som har båtplass, og størrelse på båtene. Bryggesjefene har de samme plikter og oppgaver i forbindelse med opplagsplassene. Ajourført samlet liste over feste og opplag skal være kasserer i hende innen 15. desember hvert år.
 • Bryggesjefene skal straks de har en plass ledig, gi beskjed til bryggekoordinator.
 • Bryggesjefene skal utføre mindre vedlikehold og reparasjonsarbeid på brygger, kraner og opplagsplasser; f.eks. grusing, smøring av kraner, avstengning av vann m.m.
 • Behov for større vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal meldes til styret.
 • Bryggesjefene legger frem forslagene til driftsbudsjett for sitt ansvarsområde. Forslaget leveres styret innen 15. januar. 


REGLER FOR OPPBEVARING AV BÅTER I BUA PÅ «BANKEN»

 • Det skal søkes skriftlig om plass i bua til Brevik Båtforening ved å sende en henvendelse via foreningens kontakt-side http://www.brevikbaatforening.com/support
 • Søknadsfrist er 15. august for plass inneværende år
 • Bryggekoordinator vil sammen med bryggesjef koordinere søknader og foreta utvelgelse
 • Alle båter står oppbevart på eget ansvar i bua på «Banken». Det er ikke assurert fra båtforeningens side.
 • Enhver som har opplag i bua, vil få utlevert en nøkkel som vedkommende er ansvarlig for. Nøkkelen må ikke kopieres eller lånes bort til andre. Nøkkelen leveres bryggesjefen ved uttak av båt.
 • Oppussing og uttak av båter i bua skal være fullført innen 1. juni. Ved reparasjonsarbeider kan fristen overskrides, dersom dette på forhånd er avtalt med styret etter egen henvendelse.
 • Enhver som har nøkkel til bua, skal påse at alle lys og strømkilder blir slokket og/eller fjernet når han/hun forlater bua.
 • Det er strengt forbudt å bruke oppvarming av noen art i eller ved båtene som ligger i opplag.
 • Alle tanker med drivstoff skal være tømt, og batteriene frakoblet ved opplag.
 • Opplagsmateriell skal fjernes straks båtene er sjøsatt.
 • Støyende reparasjonsarbeider er ikke tillatt etter kl. 22.00 på hverdager, etter kl. 17.00 på lørdager, forbudt på søndag og helligdager.

 

 

Se for øvrig oppslag i bua, på tavla og Internett

0
0
0
s2sdefault